13 februari 2007

Second Life

For English translation, please see the blue text below

Het vorige bericht was wat aan de lange kant. Voor wie mij kent geen verrassing... ;-) Maar voor een blog een beetje vreemd. Sorry dus, ik zal er voortaan op proberen te letten.

Second Life
In Mijn eerste klant heb ik wat laten zien van Second Life (SL). Dit keer iets meer daarover. Wat is SL? Wat kun je ermee? En, over een tijdje, hebben archivarissen daar iets te zoeken?

SL is een virtuele 3D-wereld. Een wereld die compleet door de bewoners daarvan is bedacht en gebouwd. Het ziet er allemaal net zo uit als in een computerspel, maar dan met echte mensen. Als je in de wereld van SL stapt, maak je om te beginnen je eigen digitale poppetje. Dat ding - je avatar genoemd - kun je zo veel optutten als je wilt. Sommigen maken daar dan ook heel wat werk van... Ik niet, maar dat mag de pret niet drukken. Als Christi Janus - toepasselijk hè - loop ik zo alweer een week of anderhalf mee.


Met dat digitale poppetje wandel je vervolgens in die digitale wereld rond, ontmoet je andere digitale poppetjes - dus mensen - en neem je deel aan activiteiten, zoals een rondleiding door een museum of een dansavond met te harde muziek. Al met al een echte e-community dus. Een digitale representatie van het echte leven, zo je wilt. Met musea en bibliotheken, maar dus ook met koffieshops en pornoclubs. En natuurlijk alles tussen die twee grootheden in.


Enkele cijfertjes dan... Voor een tweede leven hebben zich inmiddels wereldwijd zo'n 3.500.000 mensen aangemeld, maar dit aantal groeit nog steeds en snel. In de afgelopen twee maanden waren daarvan ongeveer 1.200.000 mensen ook daadwerkelijk online te vinden. Op het moment van schrijven van dit bericht lopen iets meer dan 30.000 poppetjes rond in deze virtuele wereld. Ze kunnen trouwens ook vliegen daar, wat weer een voordeel is van zo'n wereld... Actuele cijfers zien? Open even de homepage van SL.

SL heeft een eigen economie met een eigen muntsoort, de Linden Dollar (L$), vernoemd naar de maker van de software, Linden Lab. Het klinkt ongelofelijk, maar per dag gaat er omgerekend ongeveer een miljoen dollar in deze wereld om. Dus geen Linden dollars nu, maar gewoon Amerikaanse! Mijn teller staat trouwens op L$ 1 in de min... Ik weet niet hoe ik dat voor mekaar heb gekregen, maar bijkopen van dollars gaat natuurlijk heel eenvoudig. Op dit moment moet de SL-economie het echter nog niet van deze archivaris hebben, ben ik bang.


Door al dat geld, en om andere redenen, weet ook het bedrijfsleven SL inmiddels te vinden. Multinationals als Philips en grote banken als ABN Amro zien SL als een voorbeeld van hoe het nieuwe internet er uit kan zien. Volgens critici is SL dan misschien niet meer dan een spelletje voor volwassenen... maar deze bedrijven nemen dat spelletje dus heel serieus. En in mijn ogen terecht. Ik kom daar later nog wel een keer op terug.

Voor lezers van NRC Handelsblad trouwens, staat in het katern Economie van zaterdag 10 februari 2007 op bladzijde 23 een groot artikel over de kijk van grote bedrijven op SL. Lezenswaardig, maar helaas (nog) niet digitaal.


Terug naar de wereld zelf dan. Een internationale wereld ook. In mum van tijd stapelen de overzeese contacten zich op. Het komt voor dat ik op één avond met poppetjes uit Amerika, Australië, Canada, Denemarken, Engeland enzovoort aan het buurten - voornamelijk chatten - ben. De voertaal in SL is dan ook Engels. De enige andere taal, die ik heb gehoord, is Frans. Typisch? Of toeval...

Door het internationale karakter heb je ook te maken met tijdverschillen. In SL geldt voor het gemak de Pacific Standard Time (GMT-8). Reken maar uit, als je bedenkt dat de meeste poppetjes nog altijd aan de andere kant van de oceaan hun eerste leven hebben. Hier gaan dus heel wat avonduren aan verloren... Maar ja, alles voor het algemene nut van ons beroep natuurlijk!

Kortom een virtuele wereld, vol kansen en mogelijkheden. Vooral de internationale dimensie van SL maakt namelijk al snel veel goed. Grenzen tussen landen en beroepen worden geslecht, boeiende contacten worden snel gelegd. En voor de van oudsher wat in zichzelf gekeerde archivarissenwereld is dat alleen al een goede zaak!

Een volgende keer meer over de mogelijkheden die SL biedt voor archivarissen. Maar eerst door dan eens te kijken naar onze naaste collega's, de bibliothecarissen. Die zijn namelijk al langer bezig SL te veroveren.

Merk trouwens tenslotte de lengte van dit bericht op, alle goede voornemens ten spijt... ;-)

ENGLISH TRANSLATION

My previous message was somewhat long. For those who know me this will hardly be a surprise... ;-) But for a blog it is kind of strange really. So, sorry, I will try to keep it in mind from now on.

Second Life
In My first customer I have showed you something about Second Life (SL). This time something more on that. What is SL? What can you do with it? And, later, do archivists have to be there?

SL is a virtual 3D world. A world that is completely designed and build by it's residents. It looks just like a computer game, but then one with real people. If you step in the world of SL, for a start you will have to make your own digital doodle. This thing - called an avatar - can be dressed up as much as you like. Some of the people out there spend lots of hours on that... However, I have not, but will still have fun. As Christi Janus - how suitable eh - I have been around for one week and a half now.


With your digital doodle, you will next walk around in this digital world, meeting other digital doodles - so, people - and while doing that, you can be participating in a variety of events like a museum tour or a dancing to music, that seems always much too loud. So, a real fine e-community this is. A digital representation of real life, as you like. With museums and libraries, but then again also with coffee shops and strip clubs. And of course everything in between those two opposites.


Here are some numbers... At this time, as many as about 3.500.000 people have registered for a second life world wide, but numbers are growing still. Last two months, about 1.200.000 people were in fact online. At the very time I am writing this article, a little bit more as 30.000 people are walking their way in this world. By the way, they could be flying too, which is another advantage of a world like this one... Would you prefer some up to date numbers? Check the homepage of SL.

SL has it's own economy with it's own currency, the Linden Dollar (L$), called after the programmer of the software, Linden Lab. It sounds like you can not believe this, but each day about one million dollar is transferred in this world. So, no Linden dollars this time, just American ones instead! By the way, my counter says minus L$ 1... I do not know how this has happened, but buying some dollars is extremely easy. However, I am afraid that at this very moment the economy of SL would have collapsed, if it depended on this particular archivist.


Because of all the money, and for some other reasons, companies know to find SL these days. Multinationals like Philips and big banking corporations like ABN Amro see SL as an example of how the new internet may look like. For critics SL may not be more than a computer game for grown ups... but these companies take that game very serious though. And, from my point of view, they should. I will get back to you on that.

By the way, readers of the NRC Handelsblad newspaper will find an interesting article on the question of how big companies look at SL. It is in the economy part of the paper, issue Saturday, February 10th 2007, page 23. Good reading, but unfortunately not yet available online.


Back to the world itself now. An international world too, that is. In really no time the overseas contacts pile up. It can happen that on one single evening I have been talking - chatting mostly - with digital people from America, Australia, Canada, Denmark, England and so on. The preferred language in SL will be English. The one other language that I have heard so far is French. Typical? Or just a coincidence...

Because of the international character, you have to deal with time zone difficulties as well. Just to make it easy on us, in SL they take the Pacific Standard Time (GMT-8) as the standard time. So use your math skills, if you know that most of the residents live their lives at the other side of the ocean. I have lost many evening hours already on this one... But I will do everything needed in the best interest of the future of our profession, of course!

In short, a virtual world, full of opportunities and possibilities. Especially the international dimension of SL makes up for it all very quickly. Borders between countries and professions tend to fade in here, fascinating people are met. And, for the world of archivists is traditional a bit self centered, this is a good thing!

So next time I will talk to you some more about the possibilities that SL offers to archivists. But first I will show you how our nearest colleagues, the librarians, are doing. They have been around far longer, conquering this new world.

And by the way, did you notice the length of this message again, although I had some great intentions... ;-)

2 opmerkingen:

  1. Erg jammer dat SL alleen werkt met Geforce grafische kaarten (van Nvidia) en Radeon grafische kaarten (van ATI). Heb je een andere kaart dan heb je pech, dan kun je SL niet gebruiken of je moet eerst een compatibele kaart kopen en installeren in je computer.

    Oftewel: geen Second Life voor mij, ik moet het doen met één archivaris-leven.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Hade, dat toont maar weer eens aan hoezeer ook techniek bepalend gaat zijn voor ons beroep in de toekomst... en eigenlijk nu al steeds meer bepalend is. Overigens heb je aan één archivarissenleven ook al je handen vol hoor... ;-)

    BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.