20 mei 2007

Privacy / Privacy


For English translation, please see the blue text below

Dit bericht had over vanalles kunnen gaan. Sterker, het had eigenlijk over niks gegaan. Eigenlijk heb ik geen tijd, dus had ik dat maar gewoon willen typen. Sorry, geen tijd vandaag. Druk, druk, druk... Volgende keer beter.

Maar dit bericht gaat niet over vanalles. En het gaat zéker niet over niks. Het gaat over privacy. Waarom?

Foutje, bedankt!
Vanmorgen verstuurde ik vanuit Second Life (SL) een Instant Message (IM) naar een SL vriend. Naast normaal chatten, wat gewoon via een publiek kanaal gaat, dat iedereen kan oppikken, kun je ook via IM je boodschap doen. Dat is dus meer privé. En mijn bericht was privé.

Het volgende wat ik weet is dat verschillende personen, die ik geen van allen ken, me vragen naar dat bericht. Wie ben je? Is dit wel voor mij? Waar gaat het over? Enzovoort.

Heb ik iets verkeerd gedaan? De verkeerde persoon aangeklikt of wat dan ook? Nee hoor, geen foutje aan deze kant van de oceaan.

Oeps...
Wees gerust. Het bericht was privé, maar niet schokkend. Net als met archieven, is het redelijk waardeloos, behalve als je op de hoogte bent van de context. Maar de privacy van mijn vriend is geschonden, evenals die van die andere mensen. Het is namelijk not done om mensen op deze manier te bestoken met IM's.

Normaal zou ik een dergelijk bericht overigens gewoon per e-mail hebben verstuurd, maar ik was toevallig online... Ik heb trouwens ook de echte naam van mijn vriend genoemd, iets wat ik anders nooit doe. Het bekend maken daarvan is zelfs een schending van de Terms of Service (TOS), artikel 4.1.

Vergelijk het met een persoonlijke brief die je aan iemand verstuurt per post. En waarvan het postkantoor denkt die te moeten kopiëren om ze aan willekeurig nog wat mensen door te sturen. Lekker!

Ongetwijfeld is mijn bericht aan nog meer mensen verstuurd. Iemand die op dat moment niet online was (de meesten...) krijgt het bericht per e-mail en zal dus waarschijnlijk later alsnog reageren. Ik had inmiddels een standaard verontschuldiging met uitleg klaargezet... :-(

Tot slot
Kijk eens, op het werk kom ik dagelijks in aanraking met privacygevoelige onderwerpen. Oorlogsverleden, familiegeschiedenissen, rechtzaken enzovoort. Ik weet iets van privacy. En ik weet dat die in dit geval op een onbehoorlijke manier is geschonden.

Dank je wel, Linden Lab! Ik heb natuurlijk een klacht ingediend, maar betwijfel of ik daar ooit nog een reactie op krijg. Ervaring uit het verleden.

Misschien is dit wel wat er gebeurt als je commerciële bedrijven de wereld laat runnen? Zelfs een virtuele wereld!

ENGLISH TRANSLATION

This entry could have been about anything. Or, it could have been about nothing at all. In fact I had no time today for blogging, so was planning on writing that. Sorry, no time today. Busy, busy, busy... Better luck next time.

But this entry is not about just anything. And for sure it is not about nothing at all. It is about privacy. Why?

Thanks a lot... not!
This morning, through Second Life (SL), I sent an Instant Message (IM) to a SL friend of mine. As well as regular chat, which is on a public channel, for everyone to hear, you can also use IM to send your messages. So that is more like a private channel. And my message was private.

The next thing I know is that several people, none of whom I know, are asking me questions about that message. Who are you? Is this supposed to be sent to me? What is it about? And so on.

Did I do something wrong? Clicked the wrong person or whatever? No way, no error on this side of the pond. I double-checked.

Oops...
No worries. The message was private, but not shocking. Just like archives, the message is pretty worthless, unless you know the full context of it. But the privacy of my friend has been violated, as has the privacy of those other people. That is because it is not done to spam people with IM's like that.

Normally I would have sent such a message through e-mail anyway, but I happened to be online for the moment... By the way, I even mentioned the real name of my friend, something I usually never do. It is even a violation of the Terms of Service (TOS), article 4.1.

You may compare this with sending a personal letter to someone. And which letter the postal service duplicates on their own, to send it to several other people, choosen at will. Nice!

I have no doubts that my message has been sent to more people. Someone that was not online at that time, will receive it later by e-mail and probably will reply too. I made a standard message with apologies and explanation already... :-(

Finishing
Look, at my work I deal with privacy issues on a daily base. War history, family matters, legal issues and so on. I know something about privacy. And I know it has been violated in this case, in a very bad way.

Thank you very much, Linden Lab! Of course I sent in a complaint, but I doubt I will ever get any reply. Experiences of the past.

Maybe this is what happens when commercial companies are running the world? Even a virtual world!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.