16 juni 2007

Dunglish / Dunglish


For English translation, please see the blue text below

Maarten Rijkens werd geboren in Nederland, maar werkte de meeste jaren van zijn leven in het buitenland voor grote multinationals. Hij heeft zich in al die tijd sterk verbaasd over het Engels van de Nederlanders. Bijvoorbeeld over hoe schaamteloos de Nederlander met zijn vakantie-Engels belangrijke, zakelijke onderhandelingen ingaat.

Het soms gekunstelde Engels van de Nederlanders, meestal letterlijke vertalingen naar het Engels van het Nederlands zelf, noemt Maarten als taal het Denglish (Dutch-English). In zijn boekje I always get my sin heeft hij een bloemlezing gegeven van al het fraais dat hem ter ore kwam tijdens zijn loopbaan.

Overigens kom ik Denglish op het internet vrijwel altijd tegen in relatie tot het Duits. Voor Nederlands-Engels wordt dan de term Dunglish gebruikt. Klik naar deze blog voor fraaie voorbeeldjes daarvan. (Zelf heb ik het altijd over boerenkool-Engels, overigens.)

Een collega van mij, die jarenlang in Engeland woonde en met wie ik het over mijn taalervaringen in Second Life (SL) had, nam het boekje van Maarten voor me mee. Zelf had ik het wel eens bij de boekhandel zien liggen, maar nooit verder gekeken dan m'n neus lang was. (En hoe zal ik dat nu eens vertalen straks... :-))

Dunglish in Second Life
Ach, een onderhoudend boekje wel. En ik geloof best dat al die zinnen echt door Nederlanders zijn gezegd. Ook al waren het dan dure zakenmannetjes die praatten over het kopen van aandelen of het verkopen van bedrijven. Maar zo letterlijk en slecht als de meeste zinnen in dat boekje? Nee, dan doet deze archivaris het toch wel veel beter... in alle bescheidenheid overigens... :-)

Toch herken ik wel wat. Zo vertaal ik al pratende in SL ook regelmatig Nederlandse uitdrukkingen en gezegdes letterlijk naar het Engels, die dan niet direct worden begrepen... Of ik weet een woord niet en laat dan het Nederlandse woord maar gewoon op het Engels lijken door wat letters te veranderen of toe te voegen... hopende dat het klopt... of in ieder geval begrepen wordt. (En euh... meestal is dat niet zo!)

Trouwens, ik heb ook heel wat poppetjes ontmoet die erg gecharmeerd waren van het Nederlands en haar gezegdes. Het is dus niet allemaal verkeerd, dat letterlijke Nederlands-Engels. De topper is nog steeds doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg en als woord houdoe. Veel bewoners van SL vinden het gewoon leuk om in verschillende talen te kunnen groeten en gedag zeggen. Nou ja, dan ben ik als Brabander ook niet te beroerd natuurlijk...

Taalverwarring in Second Life
Los van dit grappige gepruttel met woorden, zinnen en gezegdes, is er wel degelijk iets serieus te zeggen over taal en taalproblemen in SL. Het feit dat niet alle poppetjes even goed Engels spreken - en een heleboel zelfs niet - maakt bijvoorbeeld dat het internationale karakter van deze nieuwe wereld wel eens geweld wordt gedaan. En da's jammer, want het is een van de grootste pluspunten van SL. (Tijdzones helpen trouwens ook niet echt mee!)

Zoals gezegd, red ik me zelf best wel. Het boekje van Maarten wordt voor mij dan ook pas echt interessant als je bij de laatste paar bladjes bent aanbeland. Daar wordt ingegaan op het feit dat op zich correcte woorden en zinnen desondanks verschillend worden geïnterpreteerd door Nederlanders en Engelstaligen. Een soort cultuurverschil misschien? In ieder geval een bron van veel verwarring... misverstanden zelfs! Geloof me...

Zo schijnt voor Engelsen - ik zal het eens navragen bij ze - de kreet interesting de grootste dooddoener te zijn die er is. Het wil voor een Engelsman zoveel zeggen als: Dat nooit! We will look into it is gewoon een beleefde manier om te zeggen dat ze het wel kunnen vergeten, terwijl not bad iets zegt als that's good, very good! Ja, dan wordt het lastig h├Ę?

Als ik naga hoe vaak ik dingen al interesting heb genoemd... Nou, al die Engelsen zullen wel denken van me... :-(

Trouwens, omgekeerd werkt het ook hoor! Als een Engelsman zegt very interesting bedoelt hij dus iets als I do not agree at all, maar Nederlanders denken: He is impressed! Nou jij weer... Maar goed, allemaal volgens Maarten dan.

Taalfactor van belang
Ook voor het dienstverlenende werk in SL is die taalproblematiek van belang. Het goed begrijpen van elkaar maakt of de klant tevreden (digitaal) huiswaarts gaat of niet. Alleen nu zit je ook nog eens met die taaltoestand. En dat is in het echte leven nu eenmaal een stuk minder.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de internationale karaktertrek van SL, met alle bijkomende problemen... euh... uitdagingen van dien. Taal is daarvan een belangrijk onderdeel.

Ook leuk...
Tenslotte, ik weet natuurlijk weinig van het Engels, maar kom niet alleen met Engelsen in aanraking... Ook Amerikanen, Canadezen en wat dan ook spreek ik regelmatig (en dat weer in verschillende dialecten). En die spreken allemaal een wat ander Engels. Of een wat veel anders Engels. En van iedereen pik ik wat spreektaal op. Want al is chatten nog zo schriftelijk... Het blijft spreektaal.

Links en rechts krijg ik dan ook regelmatig te horen dat ik van dat irritante UK English heb aangeleerd gekregen... of van die verschrikkelijke woorden uit het US English heb overgenomen!

Ja, kan ik het helpen? Ik ken alleen maar het Dunglish... :-)

ENGLISH TRANSLATION

Maarten Rijkens was born in the Netherlands, but worked abroad most of his life, for big multinationals. All that time he has been amazed with the English language the Dutch spoke. For example how shamelessly the Dutch start negotiating business on important things with some holiday-English only.

This sometimes even pidgin English, most of the times just literal translations from Dutch to English, is called Denglish (Dutch-English) by Maarten. In his little book I always get my sin (a literal translation from Dutch for I always get what I want) he gives an overview of some funny things he has heard over the years during his career.

Anyway, on the internet I see Denglish almost anytime related to German (Deutsch) only. For Dutch-English the word Dunglish is used. Click to this blog for some nice examples on that. (I for myself always talk about farmer-cabbage-English, by the way.)

A colleague of mine, who lived many years in England and with whom I spoke about my language experiences in Second Life (SL), gave me Maartens' book. I had seen it once or twice at the book store, just never looked any further than my nose was long. (I wonder how that saying translates now... :-))

Dunglish in Second Life
Ah well, an entertaining little book, that is. And I really believe all of those sentences have been said by a Dutchman once. Although maybe they even were some fancy business people in suits, talking about buying stock exchange or selling companies. But as literal and bad as most of the sentences in the book? No, I'm sure this archivist is doing way better than that... still wanting to be modest though... :-)

But I happen to recognise some things still. Also for myself, while talking in SL, I translate many Dutch sayings and figures of speech literally to English, that are most often not understood right away... Or I don't know about a word and then just let the Dutch word look like an English one by changing some characters in it... hoping it will be correct... or at least that it will be understood. (And euh... most of the times it is not!)

Anyway, I have met many avatars that were very charmed with my Dutch and its sayings. So it's not all wrong, the literal Dutch-English. The favourite out there still is just act normal, that will be crazy enough and as a word houdoe (North Brabant dialect for goodbye). Many residents of SL just like it to say hey and goodbye in different languages. And well, as someone from North Brabant I am of course willing to let them know about it...

Language confusion in Second Life
Besides this fun with words, sentences and sayings, one can most definitely say something serious about language and language problems in SL. The simple fact that not all avatars talk English that well - and some don't speak it at all - makes the international character of this world somewhat less strong. And that is too bad, because this should really be one of the added values of SL. (Time zones don't really help either, by the way!)

Like I said, I'll be fine. The book by Maarten becomes most interesting for me when one arrives at some of the last pages. That's where he mentions that sometimes the right words and grammar are still differently interpreted by the Dutch and the English. Maybe some sort of cultural difference? At least a source of much confusion... misunderstandings even! Trust me...

So it seems that for the English - I'll ask them about it - the word interesting is the biggest silencer there is. For an Englishman it means as much as: Never that! We will look into it happens to be just a polite way of saying that they can forget about it, while not bad says something like that's good, very good! Well, things can get tricky then, huh?

If I think about all the times I've called something interesting already... Well, what would all those English people think about me now... :-(

By the way, this also works the other way around! When an Englishman says very interesting he means something like I do not agree at all, but the Dutchman thinks: He is impressed! Well, there you go again... Anyway, all according to Maarten, that is.

The importance of language
Also for customer services in SL the language problems are important. Good understanding of each other makes or breaks the fact that a customer (digitally) goes home happy or not. You just have to deal with the langage thing too now. And in real life that's just a whole lot less.

Fortunately there is more and more attention for the international characteristic of SL, with all the upcoming problems... euh... challenges that come with that. Language is a main issue in it.

Also fun...
To close this, I don't know much about the English really, but do not only meet Englishmen, of course... Also I speak quite regularly with Americans, Canadians and such (and in different dialects, that is). And they all speak a somewhat different version of English. Or a whole lot different version of it. And I learn some spoken language from all of them. Because although chatting is as much writing as it is... it still remains a spoken language.

So from the left and the right I get to hear quite often that I've learned such annoying UK Unglish... or that I've used such terrible US English words!

Well, I cant't help that, can I? All I know is Dunglish... :-)

8 opmerkingen:

 1. Ja, dat boekje I always get my sin ken ik ook, en ik vind een heleboel voorbeelden ook wel (letterlijk) ver gezocht (het werkwoord to dig deep lijkt mij hier van toepassing). Natuurlijk maken de Nederlanders gekke fouten, maar zo erg...?

  Ik heb zelf 15 jaar in Engeland gewoond en heb inderdaad ook heel erg aan dat iets-zeggen-maar-iets-anders-
  bedoelen van de Engelsen moeten wennen.

  Ook een leuke, misschien wel bekend, is een (vage) kennis tegenkomen die in de loop van het gesprek zegt: "We must do lunch sometime". Hierbij is het vooral niet de bedoeling dat je je agenda trekt! Als deze kennis echt een lunchafspraak wil maken zegt hij of zij: "How about next week for lunch?".

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ha, ha... Ja, die laatste komt ook in het boekje voor! Maar inderdaad, soms lijkt het bijna zelf verzonnen allemaal.

  Het gaat mij dan ook vooral om het iets-zeggen-maar-iets-anders-bedoelen, wat je zegt. Overigens hebben Nederlanders dat net zo. We moeten snel weer eens iets afspreken! Uh huh... ;-)

  Bedankt voor je reactie, Judith!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Die boek is grappig. Die heb ik too. Het maakt mij lachen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het kan ook de andere kant op, zoals Marten Toonder bewees in het album Heer Bommel en de Transmieter. Al lezende moet je je afvragen van welke Britse stam de woorden afkomstig zijn. Mooiste citaat "H'm, het is een zuiger"

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Richard: Ha! En vergeet dan Asterix en de Britten niet! Ik vraag uw pardon?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Christian,

  Met je welnemen heb ik een link naar deze pagina opgenomen bij een artikeltje van mijn eigen:

  http://www.associatedcontent.com/article/1038458/have_a_laugh_dutch_idiomsyncracies_.html?cat=60

  Met vriendelijk groet,
  Maarten van Dop

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Maarten: Geen enkel probleem hoor! Hoe meer links, hoe beter.. Dan kunnen andere mensen ook eens lachen! ;-)

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.