26 december 2007

2007, het jaar van de onderstroom / 2007, the year of the undercurrent


For English translation, please see the blue text below

Nee, nee.. Hier geen pakkend jaaroverzicht van het 2.0-gebeuren in 2007. Daarvoor kun je beter bij Edwin gaan buurten, die met een paar rake klappen het afgelopen jaar neerlegt, of bij Daniëlle.

Op mijn blog, voor de verandering, gewoon een persoonlijke bespiegeling.

Christian 2.0
2007, een druk jaar! Als je me in januari had verteld waar ik in december zou eindigen, dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard.. ;-)

Op droge opsommingen van drukke werkzaamheden zit niemand hier te wachten. Fijner is het dan ook om het jaar gewoon maar even te typeren.

Professioneel gezien stond dit jaar voor mij vooral in het teken van web 2.0, van het BHIC en het Zuidland, van online communities als Archief 2.0 en al die andere clubs, en van Second Life.

Van het inspireren en geïnspireerd worden, van samenwerken en delen, soms zelfs dagelijks en op internationaal niveau, van het ontmoeten van vele bijzondere mensen, vaak slechts online.. Maar allemaal echt.

Allerlei grenzen
Ik heb nog nooit zoveel grenzen verlegd als dit jaar. Ben ook nog nooit zo vaak over de grens geweest als dit jaar. En heb vaker dan in alle jaren hiervoor over de grens gesproken. Grenzen van functies, instellingen, professies, landen.. Persoonlijke grenzen ook.

En dat allemaal omdat ik met wat vage toekomstideeën maar in het water ben gesprongen, en dan maar kijken of ik zou kunnen blijven drijven, of misschien wat bij moest trappelen. Met beide vingertjes in de lucht, zoals de badmeester het me ooit probeerde te leren.. maar zoals ik dat nooit deed.. koppig als ik was.. natuurlijk.. ;-)

Wat als?
Er is dus veel gebeurd dit jaar. Heel veel. Ik heb er veel van meegekregen, ben er bewust mee bezig geweest. En ben er vaak zelf naar op zoek gegaan.

En toch is dat alles niet het gevoel wat me het meeste bijblijft van dit jaar. De allerbelangrijkste gebeurtenissen lijken zich namelijk voor te hebben gedaan op momenten dat ik even niet oplette, denk ik. Op momenten dat ik naar iets anders keek of iets anders meende te horen. Onverwacht in ieder geval, buiten mijn directe waarneming op dat moment.

Niet naar gezocht.. Niet aan gedacht.. Misschien niet eens op durven hopen. Maar toch gebeurd. En toch veranderd.

Als een toevallige ontmoeting, die je leven in een andere richting zal sturen. Echt toevallig?

Wat als ik niet die opvallend oranje kleren had aangehad? Wat als ik niet direct antwoord had gegeven? Wat als ik die dag simpelweg in m'n bed was blijven liggen? Wat als?

Het had gekund. Maar het is niet gebeurd. Toevallig?

Onderstroom
Nee, niet toevallig. Het is de onderstroom. Het is moeilijk uit te leggen, maar het is de onderstroom.

Sommige gebeurtenissen en veranderingen overstijgen datgene wat ik dagelijks waarneem. Overstijgen zelfs datgene wat ik kán waarnemen. Is er soms sowieso wel iets waar te nemen?

Inderdaad, het is moeilijk uit te leggen, maar het is de onderstroom.

De mooiste uitleg bij mijn jaar 2007 komt van Stef Bos, in een van zijn schoonste liedteksten:

De Onderstroom

De golven zijn de dagen
De dagen van het jaar
Het lijkt of zij vertellen
Hoe het ons vergaat

Maar de onderstroom
Die niemand ziet
Bepaalt de richting
Op elk gebied


2007, het jaar van de onderstroom.. voor mij.

Prettige feestdagen!
Ik wil iedereen het beste toewensen voor het komende jaar, samen met gezin, familie, vrienden, kennissen en collega's.

Hopelijk zul je in 2008 enkele van je dromen waar kunnen maken. Maar blijf vooral ook genieten van het dromen van al die overgebleven dromen. Ze zijn het ongetwijfeld waard.

Christian

ENGLISH TRANSLATION

No, no.. In here, no catchy oversight of all the 2.0 things happening in the year 2007. You would be better to visit Edwin's blog for that, who has knocked out the year with some good hits, or visit Daniëlle's blog.

On my own blog, for a change, just a personal reflection.

Christian 2.0
2007, a busy year! If you would have told me in January where I would end up in December, then probably I would have declared you nuts.. ;-)

No one here will be waiting for dry enumerations of all this year's busy work stuff. It seems nicer to just typify the year.

Professionally seen, this year for me has been mostly the year of web 2.0, of the BHIC and the South Land, of online communities such as Archive 2.0 and all of the other groups, and of Second Life.

Of inspiring and being inspired, of collaboration and sharing, sometimes on a daily base and on an international level, of meeting many special people, often only online.. But all real.

All sorts of borders
Never before did I move so many borders as I did this year. Also never did I travel past borders as much as this year. And more often than in all years before, I have spoken over the borders. Borders of positions, organizations, professions, countries.. Personal borders too.

And that all because I jumped into the water with these vague ideas about the future, and then watched to see if I would be able to just stay floating, or maybe had to tread water a bit. With both little fingers up in the air, just as the swimming teacher once tried to teach me.. but like I never did really.. stubborn as I was.. of course.. ;-)

What if?
So a lot has happened this year. An awful lot. I received a lot of it, have been busy with all of that consciously. And went often off in search of it myself.

And still all of that is not the feeling that will stay with me most of this year. Since the most important events seem to have happened at moments that I wasn't paying attention for a little while, I guess. At moments when I was watching something else or thought to hear something else. Unexpected anyway, outside my direct perception at the moment.

Not having looked for it.. Not having thought about it.. Maybe not even dared to hope for it. But yet it happened. And yet things changed.

Like a coincidental encounter, that will steer the direction of your life in another way. Really coincidental?

What if I would not have worn these striking orange clothes? What if I would not have answered right away? What if I simply would have stayed in bed that day? What if?

It could have been. But it has not been. Coincidental?

Undercurrent
No, not coincidental. It's the undercurrent. It's hard to explain, but it's the undercurrent.

The most beautiful explanation of my year comes from Stef Bos, in one of his finest lyrics:

The Undercurrent

The waves are the days
The days of the year
It looks like they tell us
How we will fare


But the undercurrent
Which no one sees
Defines the direction
At every field


2007, the year of the undercurrent.. for me.

Happy holidays!
I would like to wish everyone all the best wishes for coming next year, together with family, friends, acquaintances and colleagues.

Hopefully you'll be able to make some of your dreams to become reality in 2008. But most of all just keep enjoy dreaming all the dreams that will remain. Most certainly they'll be worthy of that.

Christian

4 opmerkingen:

 1. Mooie post Christian,

  Laat die onderstroom ook maar lekker stromen in 2008!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi hoor. Ook leuk om te zien dat iedereen het net wat anders doet!

  Enjoy 2008...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooie bespiegeling! Met deze flow kun je 2008 zo binnenstromen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Daniëlle: Dank voor je reactie. Inderdaad leuk, al die verschillende manieren om zo'n jaar op je blog uit te leiden. Soms lijkt het alsof we allemaal zo'n beetje hetzelfde proberen, maar nu blijkt toch weer dat we allen ons eigen, unieke perspectief hebben.

  @Marina: Bedankt voor je passende commentaar. Er leek gisteren alweer vanalles te stromen! :-)

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.