22 december 2007

Archiefgoogle / Google Archives


For English translation, please see the blue text below

Ik heb weer een hoop opgestoken van de afgelopen gebruikerstest van een aantal archiefwebsites. Opvallend was bijvoorbeeld de enorme dominantie van Google in het zoekgedrag van de testpersonen.

Sluit Google nou zo goed aan bij hoe wij vandaag de dag willen zoeken op websites? Of is Google zó dominant, dat het tot standaard is verworden, en wij inmiddels niet anders meer kunnen.. en zelfs willen? Of een combinatie van beide?

Geen idee, maar de constatering van het feit alleen is eigenlijk al genoeg: zoeken op een website gaat bij voorkeur op de manier van Google en anders.. umm.. vaak niet.

Googlesoortig
Een van de twee dames van de Happy User Studio vertelde terloops - en ik geloof dat graag - dat 25% van de mensen klikdominant is en maarliefst 75% zoekdominant. (Heel kort door de bocht in m'n eigen woorden: een minderheid begint zijn/haar zoektocht op internet het liefst via iets als Startpagina, de rest doet het met Google.)

Ik pruttel dus vrolijk verder in mijn streven om Google en Googleachtigheden op archieven ingebed te krijgen, ook op het BHIC. Een soort archiefgoogle dus.

Dan denk ik aan twee dingen:

  • Wij moeten veel zichtbaarder worden in Google, niet alleen als organisaties, maar vooral onze archiefschatten. Onze hele website moet door Google en soortgenoten geïndexeerd kunnen worden, dus inclusief databases en zo: inventarissen, foto's, persoonsgegevens, verhalen, forums enzovoort.

    Da's veel en veel en veel belangrijker dan het zoveelste 'betere' zoeksysteem voor onze eigen sites proberen te ontwikkelen (wat we nu constant aan het doen zijn!)


  • Wij moeten zoekmogelijkheden op onze website afstemmen op de manier van Google. Google Custom Search is een start, maar ik bedoel nu eigenlijk niet zozeer het bedrijf of de software achter het zoeken, als wel de manier van zoeken.

Nog steeds zou ik heel graag wel eens een homepage willen zien die er gewoon uitziet als Google, maar dan voor een archief.. of voor archieven. En ja! Dat kan gewoon! Niks geen technische bezwaren en zo, te duur of wat dan ook. Kwestie van willen en doorzetten. Idea Killers kennen we al genoeg.. :-(

Ik zag trouwens op de website van de Taskforce Archieven ook al een flink document over de techniek staan. Zelf durf ik daar niet in te lezen natuurlijk, maar het ziet er intelligent uit, met al die technische dingen en zo.. ;-)

Googleachtig
Maar goed, tot het zover is, zouden we Googleachtige opties moeten aanbieden op onze huidige homepages en ook elders in de site zouden zoekboxjes Google moeten nadoen.

Toevallig ook deze week vielen drie websites me daarom op, omdat ze al beginnen met een soort van Googlescherm: gewoon een zoekbox met knop, met als extraatje wat geavanceerde opties, als je echt wilt.

Want je kunt zeggen wat je wilt, maar op Het Geheugen van Nederland, Wat Was Waar en AlleGroningers is in ieder geval helder wat er van je verwacht wordt en hoe je kunt zoeken. (Alleen krijg ik dan in Groningen niks gevonden. T'is nog nieuw hè..)

Nou ja.. Graag wat meer gegoogel in archieven dus! :-)

ENGLISH TRANSLATION

I have learned a lot from the last usability test on a couple of archives websites. Striking was, for example, the enormous dominance of Google in the test person's search behaviour.

Does Google just match that well the way that we all want to search for things on the internet nowadays? Or has Google become só dominant, that it has become a standard, and that we wouldn't even like to have something different any more.. nor couldn't even do something different any more? Or a combination of both?

I don't know, but stating the fact alone is actually enough already: searching on a website preferably goes the Google way or else.. umm.. often not at all.

Googlesortish
One of the two ladies of the Happy User Studio mentioned on the fly - and I'm happy to believe that - that 25% of all people are click dominant and as much as 75% of all people are search dominant. (In short, in my own words: a minority starts his/her quest on the internet preferably with something like Startpagina (a Dutch portal website), all the other ones use Google.)

I will be happy to tinker along in my efforts to have Google and Googlesortish things embedded at archives, also at the BHIC. So a kind of Google Archives.

That makes me think about two things really:

  • We have to become much more visible in Google, not just as organizations, but especially our archives treasures. It should be possible for Google and similar to index our whole website, so including databases and and all that: inventories, photographs, data about persons, stories, forums and so on.

    That's a lot and a lot and a lot more important than trying to developing yet another new 'improved' search functionality for our own websites (which is what we're doing most of the time currently!)


  • We have to adjust the search options on our websites according to the Google way of searching. Google Custom Search is a start, but actually I don't really mean the company or its software behind the search this time, but more the manner of searching.

Still I would really like to see a home page once, that just looks like Google, but then for an archives.. or for several archives. And yes! It's just possible! No technical objections and so on, too expensive or whatever. It's really a matter of wanting it, and carrying on. We have enough Idea Killers already.. :-(

On the website of the Taskforce Archieven (Dutch taskforce for research on digital customer services in archives) I already happened to notice a large document about the technique. I would not even dare to read in that one myself, obviously, but it looks like an intelligent piece, with all of the technical things and all that.. ;-)

Googlelish
But anyway, until that day comes, we should just offer Googlelish options on our current homepage, and also elsewhere on the site search boxes should act like Google.

Coincidentally also this week my eye was caught by three websites, because they already start with some sort of Googlescreen: just a search box with a button, and as an extra some advanced options, if you really want.

Because you can talk all that you want, but at The Memory of the Netherlands, Wat Was Waar (Dutch website for old maps) and AlleGroningers (Dutch website for searching for ancestors in the province Groningen) at least it's crystal clear as to what's expected of you and in what way you can search the website. (Only I'm still unable to find anything in Groningen. It's still new eh..)

Ah well.. So please some more googling in archives! :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.