29 januari 2008

Zijn alle biebs zoals die in Waalwijk?? / Are all libraries like the one in Waalwijk??


For English translation, please see the blue text below

Vanavond was ik voor het eerst sinds láááánge tijd weer eens in de Waalwijkse bieb. Ons moeder moest wat boeken inleveren, er eentje verlengen, nieuwe ophalen, boetes betalen enzovoort. En ik ben voor het gezellige gezelschap meegegaan.

Volgens mij is Waalwijk zo'n beetje in alles gemiddeld, maar geldt dat ook voor de bieb??

Mijn-bieb-punt-en-el
Boeken inleveren gaat volledig vanzelf, voorzien van passcanner en touchscreen, hetzelfde voor het lenen van nieuw leesvoer, of het betalen van wat er nog betaald moet worden. Door in te loggen in je persoonlijke menu kun je zien wat je nog allemaal open hebt staan, wat er verlengd kan worden, wat er nog aan boetes dreigt en wat je in het verleden al hebt gelezen (of in ieder geval geleend).

Via de catalogus krijg je inmiddels uitgebreide informatie bij de boeken, met plaatjes, krijg je leessuggesties van andere lezers en kun je boeken in je favorietenlijstje zetten. Via je profiel kun je ook interesses opgeven, zodat je bij nieuwe aanwinsten een e-mailtje krijgt met boeken die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

Het systeem vertelt je of je boek beschikbaar is in de Waalwijkse bieb, of het van elders kan komen of wat dan ook. Idem dito voor muziek, waarvoor gebruik wordt gemaakt van MuziekWeb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

En natuurlijk kun je dit ook allemaal vanuit thuis doen.

Lees eens wat vaker een boek..
..of ga in ieder geval eens wat vaker naar de bieb, Chris!

Kom ik te weinig in de bieb? Ja.. beken ik in schaamte. Ik lees veel, maar nauwelijks boeken. Zijn alle bibliotheken zo modern? Geen idee, maar ik heb sterk de indruk van wel. Voel ik me als archivaris nou een beetje klein? Euh.. ja.. op punten eigenlijk wel..

Het enige wat ik nog herkende vanavond waren de boeken zelf, want die waren nog steeds van papier. (Behalve de luisterboeken dan.. voor ons oma!)

Leuk, zo'n bieb! :-)

ENGLISH TRANSLATION

This evening for the first time in a lóóóóng while I was in the library of Waalwijk once again. My mother had to hand in some books, renew one of them, get some new ones, pay fines and so on. And I came along for nice company.

I guess in Waalwijk about everything is sort of average, but does this count for the library as well??

My-library-dot-com
Handing in books goes completely automated, fitted with a card scanner and touch screen, the same counts for borrowing new stuff for reading, or for paying what still has to be paid. By logging into your personal menu, you can see what's left there for you, what could be renewed, what fines may be there, and what you've already read in the past (or at least borrowed).

Through the catalog already you're getting extensive information with the books, with pictures, you'll get read suggestions from other readers, and you can put books on your list of favorites. Through your profile you're also able to state interests, so you'll receive notifications when acquisitions are there again, which might be of interest to you.

The system lets you know whether your book is available in the library of Waalwijk, or can be delivered from elsewhere or whatever. Same counts for music, for which use is being made of MuziekWeb (Music Web) from the Central Record Library Rotterdam.

And of course all of this can be done from home as well.

Do read a book more often..
..or at least go to a library more often, Chris!

Do I go too rarely to a library? Yes.. I admit in shame. I read a lot, but hardly any books. Are all libraries this modern? I don't know, but I strongly have the impression they are. As an archivist do I feel a bit tiny now? Umm.. yes.. at points I do actually..

The only thing that I recognized this evening were the books themselves, because those still consisted of paper. (Except for the listening books though.. for our grandmother!)

Nice, such a library! :-)

1 opmerking:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.