14 mei 2007

Inlichtingenstatistieken / Reference statistics


For English translation, please see the blue text below

Zo, weer eens een update op m'n inlichtingenwerk in Second Life (SL). Dit keer over een onderwerp waar ik echt geen kaas van heb gegeten: cijfertjes. De inlichtingenstatistieken...

Iedere week dien ik die trouw in bij de coördinator van het inlichtingengebeuren op Info Island. Het gaat om het aantal klanten en het aantal vragen. Die vragen zijn weer opgedeeld in SL en RL (Real Life) vragen, en die zijn weer opgesplitst in directional en reference vragen.

Als ik het goed begrijp, dan zijn die eerste vragen die je eenvoudig kunt beantwoorden, bijvoorbeeld door een notecard of een landmark te geven, of door kennis uit je hoofd op te dreunen. De tweede categorie vragen is lastiger en vergt dus meer uitleg en tijd. Terwijl de directional vragen redelijk recht-toe-recht-aan zijn, zijn de reference vragen dus meer van het type vraag interpreteren, vraag verhelderen, doorvragen, informatie zoeken, zoekresultaten beoordelen, antwoord formuleren enzovoort... Je snapt het idee... Gewoon hard werken dus... :-)

Wat is het verschil?
Dus... Wat is nu het verschil? Tussen directional en reference snap ik dat wel, denk ik. Maar wat is het verschil tussen SL en RL vragen? In essentie dan?

Als iemand in een normale bibliotheek komt vragen om een boek over programmeren in weet-ik-welke-programmeertaal, of over kleren maken voor kinderen, dan zijn dat RL-vragen. Da's zeker.

Als iemand in SL komt vragen naar hulp bij het maken van scripts (waarmee je SL-objecten kunt programmeren) of het maken van kleren voor digitale poppetjes, dan zijn dat SL-vragen. Da's zeker...

En als iemand in SL vraagt om een boek over het maken van RL-kleren... dan is dat een RL vraag... Toch?

En als dan iemand in een normale bieb komt vragen om een boek over kleren maken in SL... dan is dat een... euh... SL-vraag?

Is er wel een verschil?
Programmeren is programmeren. Of het nou in SL is of in één van de tientallen andere programmeertalen. En kleren maken is kleren maken. Voor mensen, voor poppen of voor avatars. Toch? Dus wat is er SL of RL aan al die vragen? Heeft dat onderscheid zin?

Natuurlijk ben ik niet dom. Ik begrijp dat sommige vragen betrekking hebben op SL en anderen op RL. Ik begrijp dat wel, maar ik snap het niet. Tenminste, ik snap niet wat in essentie het nut van dat onderscheid is.

Ander voorbeeld: of iemand nu voor z'n ontspanning in de normale bieb een reisgids komt halen of in SL komt vragen naar landmarks voor leuke plaatsen om te bezoeken... In essentie zijn dat voor mij dezelfde vragen. RL of SL? Maakt geen verschil voor mij.

Lekker belangrijk...
En waarom is dat nou van belang? Omdat er blijkbaar waarde aan wordt gehecht. Niet alleen normale mensen, maar zelfs de bieb'ers in SL zien vragen over RL als van een hogere orde, lijkt het wel, als vragen over SL. Wat ik dus niet snap, want alle vragen zijn voor mij vragen. Nou ja, ik ben geen bieb'er, slechts een archivaris ... ;-)

Oké, ik zei al dat ik niet goed met cijfers was. Ik ga er nog eens over nadenken... Hmmm...

ENGLISH TRANSLATION

So, now I will give you an update on my reference work in Second Life (SL). This time about a subject of which I really don't know anything about: numbers. The reference statistics.

Each week I am loyal in sending the stats in to the coördinator of the whole reference section at Info Island. These are about the number of customers served and the number of questions answered. Those questions are devided into SL and RL (Real Life) questions, which are again divided into directional and reference questions.

If I understand correctly, the first will be questions which can be answered easily, for example by giving out a notecard or a landmark, or by summing up the knowledge that is already in your head. The second category of questions is a lot harder to answer and so it will take more explanation and time. While the directional questions are straight forward, the reference questions are more of the type like interpreting the question, clarifying the question, ask some more about it, search for information, value search results, form the answer and so on... You get the idea... Just hard work... :-)

What's the difference?
So... What's the real difference here? Between directional and reference questions I get that, I think. But what is the difference between SL and RL questions? In essence, that is?

When someone comes to a normal library and asks for a book about programming in whatever-what-programming-language, or about making clothes for the kids, those will be RL questions. That's for sure.

When someone comes to a SL library and asks for a book about making scripts (with which you can program SL objects) or about making clothes for digital doodles, those will be SL questions. That will be for sure...

And when someone in SL asks for a book about making RL clothes... that will be a RL question... Wouldn't it?

And so, when someone comes to a normal library, asking for a book about making clothes in SL... that will be a... eh... SL question?

Is there any difference?
Programming is programming. Whether it is in SL or in one of the dozens of other programming languages. And making clothes is making clothes. For people, for puppets or for avatars. Isn't it? So, what is SL or RL about all of those questions? Does this difference have any use?

Of course, I am not dumb. I see that that some questions relate to SL and others relate to RL. I see that, but I don't always understand. At least, I don't always understand what in essence is the use of this difference.

Another example: whether someone comes to a normal library, asking for a travel guide for his own leisure, or comes to SL, asking for some landmarks to fun places for his own leisure... In essence those will be the same questions for me. RL or SL? Makes no difference to me at all.

What's the importance...
So, now why is this so important? it is, because apparently people are finding it to be of importance. Not just the normal people, but even the SL librarians sometimes find RL questions to be of some sort of higher value than they find SL questions. One thing which I can't understand, because all questions are just questions to me. Ah well, I am no librarian anyway, just an archivist... ;-)

Ok, I already told you I was bad with numbers. So I will have to think about this some more... Hmmm...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.