24 mei 2007

Privacy (2) / Privacy (2)


For English translation, please see the blue text below

Een paar dagen geleden had ik het over privacy in Second Life (SL). Op dat bericht heb ik veel reacties gehad... alleen nog niet van de jongens van Linden Lab (LL)... :-(

Dit keer nog wat meer uitleg bij dat eerste bericht en wat extra dingetjes.

Beter mailen?
Kijk eens, de IM (Instant Message) waar het allemaal om draaide, was niet schokkend, zonder de context te kennen zelfs waardeloos. De onbekenden, die mijn privébericht doorgestuurd kregen, zijn me allang weer vergeten. Sommigen spraken nog niet eens Engels... dus mijn versie van die taal al helemaal niet!

Door anderen werd me aangeraden om privédingen maar beter te mailen. Goed idee! Zo ontwijk je in ieder geval de servers van de Lindens... Perfecte online privacy krijg je verder alleen door de stekker eruit te trekken natuurlijk.

Ik kwam naar SL voor werkgerelateerde redenen. Maar zoals ik merkte, gebeuren er hier ook sociale dingen. Misschien noemen ze het daarom wel sociale netwerken. En bij een sociaal netwerk horen privédingen, gesprekken ook.

Net als op het werk in Real Life (RL), heeft iedereen wel eens privégesprekken in SL. Het zijn de momenten dat je de deur van je kantoortje dichtdoet om eens rustig te praten met een medewerker, of om met een collega eens te roddelen over je eigen baas.

Natuurlijk mail ik hele hopen daarvan naar anderen. Maar soms worden er toch ook privégesprekken in SL gevoerd. Via mail is het nu eenmaal niet lekker converseren... dus moet je de servers van de Lindens wel gebruiken... helaas.

Zoals ik al zei, ik maak me niet zoveel zorgen over al die andere mensen. Mijn zorgen beginnen pas als ik dit soort dingen ga vergelijken met het echte leven. Want, als dingen op dit vlak zich in Nederland voordoen, dan zijn er wetten en regels, ombudsmannen, allerlei procedures en adviseurs waar je om hulp kunt roepen of plekken waar je met klachten terecht kunt.

Maar als commercieel bedrijf, dat een virtuele wereld runt, zie ik een gebrek aan dat soort dingen bij LL en in hun creatie SL. Dit onderwerp behoort dus gewoon tot een van de vele waarover nog eens goed moet worden nagedacht, denk ik. En wat dat betreft was dit dus best een leerzame ervaring.

Het feit dat ik begreep dat het een algemeen probleem is, wat zich zo min of meer regelmatig eens voordoet, onderstreept alleen mijn idee. Maar goed, maak je over mij geen zorgen... Doe dat over de mensen die een écht tweede leven hebben... zichzelf terugvinden op vreemde plekken of erger... en beginnen te IM'en... :-)

Meer over rechten en zo
Mijn bericht is doorgespeeld naar een groep die zich in SL bezighoudt met dingen op het gebied van rechten. Privacy is dan natuurlijk van groot belang. Ik hoop dat ik vanuit die hoek nog een professionele mening over deze zaak krijg. Ik weet trouwens niet welke groep het betrof... en er blijken er een aantal te zijn. Nou ja, ik zal het nog eens navragen.

Zelf had ik al eens een rondleiding gehad in de Nova Southeastern University Law Library. Die bieb zit in een mooi gebouw in SL, naast mijn archievenland. Hier is al heel veel informatie te vinden over hoe het zit met rechten en SL. En zoals ik begreep, komt er nog veel meer bij. Weer eens goed om te merken hoe weinig je zelf eigenlijk weet... Ik zal maar vrienden worden met wat bieb'ers daar!

En ik kwam nog een wiki genaamd Second Life Law Spot tegen, waarop ook allerlei bronnen zijn te vinden. Die wiki is gekoppeld aan Info Island. Met deze SLurl vlieg je meteen naar het goede gebouw... en de goede verdieping!

Ben ik er geweest?
Oh ja, nog een grappig dingetje! Door gewoon eens op m'n SL naam te Googlen, kwam ik op een site waar een soort bezoekersstatistieken werden bijgehouden. Na wat zoeken kwam ik erachter dat het de bezoeken betreffen van de sim (een plaats in SL) genaamd Harmonia. Even testen... en de teller loopt op. Mooi! Zelfs de duur van je bezoek wordt keurig gerapporteerd.

Nou, dat eiland kwam me niet bekend voor... Even het eiland rondgevlogen om te kijken of ik iets herkende... en ja hoor: piramides! Daar was ik eens op ontdekkingstocht geweest... en nog in een graftombe gevallen... :-)

Oké, niet zo erg dus... maar het zomaar op internet publiceren van dit soort gegevens, die aan individuele personen (RL en SL!) te koppelen zijn, dat zou in Nederland in ieder geval niet kunnen, dus... Nog een zaak!

Tja, ingewikkeld allemaal... Ik ga me weer eens op archieven richten, denk ik...

ENGLISH TRANSLATION

A few days ago I was talking about privacy in Second Life (SL). I have had many comments on that post... just still not from the guys at Linden Lab (LL)... :-(

This time I will give you some additional explanation and some extra things.

Better mail?
Look, the IM (Instant Message) which the whole thing was about, wasn't even that shocking, without knowing the context it was even pretty worthless. The unknown people who got my private message forwarded, have forgotten about me for a long time by now. Some of them did not even speak English, so for sure they did not understand my version of that language!

Others suggested I would be better to use mail if I had private things to share. Good idea! That way at least you bypass the Linden servers... Perfect online privacy can further only be acquired by, of course, pulling the plug.

I came to explore SL for work opportunities. But as I found out, there is a social thing going on here too. Maybe that is why they call these things social networks. And social networks involve private things, conversations.

Just the same as at work in Real Life (RL), everyone has private conversations in Sl every once in a while. It will be the times you close the doors of your little office, to talk to a staff member or gossip about your own boss with some other colleague.

Of course I mail lots of such stuff to many people. But, sometimes private conversations are being held in SL. Mail is just not good enough for conversing sometimes... so Linden servers will have to be used then... unfortunately.

Like I said, my concern is not really all the other people. My concerns begin when I compare this happening with similar things happening in real life. When such things happen in the Netherlands, there will be laws and regulations, ombudsmen, all kinds of procedures and advisers who you may ask for help or places where you can send in your complaint.

Being a commercial company ruling a virtual world, I see a lack of such things at Linden Lab and in their creation SL. It will be just one of the things that have to be thought about, I guess. In that way, even this was quite an interesting learning experience.

The fact that I understand this as some sort of a general glitch, that happens every once in a while, just underlines my concerns in this. Ah well, don't worry about me... But worry about the people that really have a second life, find themselves on a strange place or worse.. and start IM'ing... :-)

More on legal stuff and so on
My blog entry has been forwarded to a group that deals with legal issues in SL. So privacy is vital then. I hope at some point to have a professional comment from that corner too. By the way, I do not know which group this was... and there are several. Ah well, I will have to ask for it some time later.

As for me, I had been given a tour in the Nova Southeastern University Law Library. That library is in a nice building in SL, next to my Archives Land. You can already find lots of information there on legal subjects in relation to SL and things. And, as I understand, much more will follow. Good to notice how little you really know yourself... I better look for some friends amongst the law librarians then!

And I happened to find a wiki called Second Life Law Spot, which also has many resources. That wiki happened to be linked to the Info Island. With this SLurl you will immediately fly to the right building... and the right floor!

Have I been there?
Oh yes, just one funny thing still! Only by googling my SL name, I found out about a website which had some sort of visitor statistics. After a while and some searching, I found out that it was visits to a sim (a place in SL) called Harmonia. Just testing... and the counter is one up. Nice! Even the time you spend at the sim was reported.

Well, the island did not see familiar to me... For a while I flew over it to see something that I knew... and yes: pyramids! I had been there for some exploration... and even fell in a tomb... :-)

Ok, not a bad thing still... but the publishing on the internet of data like this, which can be related to individual persons (RL and SL!), would anyway not be possible in the Netherlands, so... another case!

Well, quite complicated stuff really... I will try focussing on archives again, I guess...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.