7 juni 2007

Privacy (3) / Privacy (3)


For English translation, please see the blue text below

Nou, ik had er al bijna niet meer op gerekend, maar eergisteren kreeg ik toch nog een soort van reactie op mijn klacht over het gebeuren rond mijn online geschonden privacy. (Oké, zo zwaar was het dus niet, maar dat kwam door de inhoud van het bericht... Niet door het gebeurde!)

Onderaan druk ik het complete antwoord af.

Zelf weet ik een of twee dingen af van het omgaan met klanten en het afhandelen van klachten... En dit was niet best. In ieder geval zag ik in het antwoord niks terug van wat ik altijd zelf heb geleerd: geen erkenning van mijn klacht, geen excuses en geen poging om het goed te maken of om dit gebeuren in de toekomst te voorkomen.

En nog niet eens een persoonlijk antwoord... En het antwoord wat er kwam, liet dan ook nog eens erg lang op zich wachten! Volgens mij hebben ze mijn bericht nog niet eens gelezen.

Maar goed, ik heb voor de in de mail genoemde persoon (de naam heb ik verder weggelaten) een bericht achtergelaten. Een soort van 'toets 9 om eindelijk eens een medewerker te spreken' voor mij... :-) Maar ik betwijfel of ik daar nog een reactie op terugkrijg. (En natuurlijk heb ik via de laatste link in de mail ook nog even mijn genuanceerde mening kenbaar gemaakt.)

In het bericht wordt trouwens gesproken over een vernieuwde vorm van support. Nou, nadat ik me door een woud van tekst had geworsteld, bleek dat je met een gratis account - en nee... ik betaal voorlopig geen cent! - mooi achter het net vist. Ik snapte het allemaal maar half, maar je staat dan ergens achteraan in de rij als je hulp nodig hebt. En je kunt niet eens over alles wat vragen.

Je kunt dus beter per maand die paar dollar betalen en dan de hele dag in dansclubs hangen, dan met een gratis account als archivaris de tweede wereld proberen te verbeteren... Lekker!

Maar goed, zoals gezegd snap ik het maar half. En ik ga toch echt geen handleidingen doorlezen om een vraagje te kunnen stellen aan mensen die al te vaak hebben laten zien toch geen antwoord te geven. Veel anderen delen namelijk helaas mijn ervaringen.

Oh ja, dat bericht...

Hello,

Thanks for contacting the Second Life support team, we apologize for not sending you a direct response.
In an effort to improve the efficiency of our customer support department, we have launched a new Support Portal. From now on, you may refer to the content of the Knowledge Base and Solution Finder that you can find at http://secondlife.com/community/support.php .
Feel free to browse this new portal, and to read our related blog article at
http://blog.secondlife.com/2007/05/17/coming-your-way-soon-the-second-life-support-portal/ for more information.

As we are discontinuing support via email, please do not answer this email. This mailbox will not be read, and you will not get additional response. In order to receive additional help, please visit http://support.secondlife.com, where you may be able to open a new ticket if this issue is still active.

Best Regards,
The Second Life Support Team

***Using Yahoo Mail? If this message appears empty, try forwarding it to a non-Yahoo mail account. Your answer is there..we promise!***

How's my driving? Rate Second Life Support:
https://secondlife.com/account/csr-survey.php

Your original support request:
------------------------------
Privacy violated


ENGLISH TRANSLATION

Well, I didn't count on it anymore, but the day before yesterday I still got some sort of a reply on my complaint about the online violation of my privacy. (Ok, so it wasn't that bad, but that was because of the content of my message... Not because of the thing that happened!)

Below I'll print the whole answer.

I know a thing or two myself about customer services and about dealing with complaints... And this was not good at all. For sure I didn't see any of the things in the answer that I learned myself: no recognition of my complaint, no apologies and no attempt to make it right with me or to prevent something similar from happening in the future.

And not even a personal reply too... And the reply that came, took a long time to come! I doubt they even read my message at all.

Anyway, I've left an instant mesasage for the person that was mentioned in the mail (who's name I've left out of this post). Some sort of a 'dial 9 to finally talk to a person' option for me... :-) But I doubt if I'll get any reply on that. (And of course I've followed the link that was last mentioned, and let them all know about my subtle opinion.)

The message says something about some new form of support. Well, when I struggled through a swamp of text, it seemed that with a free account - and no... I refuse to pay a penny for now still! - you'll be fishing behind the nets. I only understand half of it, but it looked to me that in those cases you'll be last one in the row, if help is needed. And you can't even ask about all things too.

I guess you can better pay a few bucks a month and then be in dance clubs all day, than trying to make the second world better as an archivist, using a free account... Nice!

But anyway, like I said before, I only got half of it. And I will not read big manuals to understand how to sent in a simple message to people that have shown too many times already they do not answer those messages anyway. Unfortunately, lots of other people share that experience with me.

Oh yes, the message...

Hello,

Thanks for contacting the Second Life support team, we apologize for not sending you a direct response.
In an effort to improve the efficiency of our customer support department, we have launched a new Support Portal. From now on, you may refer to the content of the Knowledge Base and Solution Finder that you can find at http://secondlife.com/community/support.php .
Feel free to browse this new portal, and to read our related blog article at
http://blog.secondlife.com/2007/05/17/coming-your-way-soon-the-second-life-support-portal/ for more information.


As we are discontinuing support via email, please do not answer this email. This mailbox will not be read, and you will not get additional response. In order to receive additional help, please visit http://support.secondlife.com, where you may be able to open a new ticket if this issue is still active.

Best Regards,
The Second Life Support Team


***Using Yahoo Mail? If this message appears empty, try forwarding it to a non-Yahoo mail account. Your answer is there..we promise!***

How's my driving? Rate Second Life Support:
https://secondlife.com/account/csr-survey.php


Your original support request:
------------------------------
Privacy violated

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.