22 juli 2007

Starry, Starry Night.. / Starry, Starry Night..


For English translation, please see the blue text below

Een beetje off topic deze keer.. en een paar dagen te laat.. maar ik dacht het me gedurende de vakantie te kunnen veroorloven. ;-)

In een eerder bericht schreef ik over de sim Virtual Starry Night in Second Life (SL), waar je driedimensionaal door schilderijen van Vincent van Gogh kunt wandelen. De sim is sinds kort uitgebreid en verplaatst naar een nieuwe locatie. De moeite van een herhaald bezoek meer dan waard!

Langs verschillende wegen kreeg ik nog meer moois aangereikt rond dat bekende schilderij van Van Gogh.

Kunstig..
Als ik in SL rondwandel, dan kom ik veel verschillende mensen tegen. Het lijkt erop dat deze mensen geen werkelijke afspiegeling vormen van de eigenlijke maatschappij. Ik ontmoet daarvoor te veel mensen met een sterk technische achtergrond, onevenredig veel mensen met visie en vooral veel creatieve geesten.. kunstenaars ook.

Wat dat laatste betreft, is er in SL een grote groep mensen die zich bezighoudt met machinima. Dat zijn in dit geval films gemaakt in en over SL, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken die SL biedt. Door middel van scripts bewegende camera's, objecten die zorgen voor lichteffecten enzovoort. Sommigen gaan daarbij heel professioneel te werk, hebben storyboards en filmen precies zo, naar hun idee├źn.

Om de een of andere reden kan ik zelf geen filmpjes schieten, maar daar heeft Robbie Dingo geen last van. Bekijk hier zijn YouTube-profiel met voorbeelden van zijn werk. Hij is waarschijnlijk een van de bekendste makers van machinima in SL.. en een van de beste.

Watch the World
Het moois dat ik kreeg aangereikt was een film van Robbie, geïnspireerd op het schilderij De Sterrennacht van Van Gogh. Van Robbie's blog is een versie in hoge resolutie van de film te downloaden, maar hieronder staat de YouTube-versie. Ook al mooi..


Robbie heeft gemaakt wat hij wilde, namelijk een wandeling door het schilderij wat hij als het mooiste beschouwt. Het daarvoor in SL nagebouwde dorp is weer verwijderd, want, zo zegt hij, de film is bedoeld als het eindproduct, niet het dorp, het schilderij zelf.

In een aanvullende film gebruikt hij nog wel beelden van het dorp die de oorspronkelijke film niet haalden, omdat veel mensen het zo jammer vonden nooit meer door dat dorp te kunnen lopen. Een beetje zoals die Amerikaanse spookstadjes, die als decor voor westerns werden gebruikt of zo.. of zelfs speciaal als decor werden gebouwd.

..en kunst
Zelf was ik erg onder de indruk van deze film. Heel mooi, indrukwekkend gedaan. De beelden, de muziek (Don McLeans Vincent, ook wel bekend als Starry, Starry Night)... Robbie vermaakt het fenomeen machinima tot nieuwe kunstvorm.

Ik weet het, het heeft niks met archieven, bibliotheken, inlichtingenwerk of internationaal gebeuren te maken.. maar ik wilde je dit toch maar meegeven.

ENGLISH TRANSLATION

A little bit off topic this time.. and a few days late.. but I thought I could do so anyway during my vacation. ;-)

In one of my earlier entries I wrote about the sim called Virtual Starry Night in Second Life (SL), where you could walk in a three dimensional way through paintings by Vincent van Gogh. Recently this sim has been extended and moved to a new location. More than worth visiting!

Through different routes I was notified about more nice things around that famous painting by Van Gogh

Artistic..
While wandering around in SL, I meet many different people. It seems like these people are hardly mirroring actual society. For that I meet way too many people with a strong technical background, a disproportionate number of people with a vision and especially lots of creative minds.. artists also.

As far as those last are concerned, in SL there is a big group of people that works on machinima. In this case these are movies that were filmed in and about SL, for which techniques are used that are available in-world. By ways of script controlled camera's, objects that take care of light effects and so on. Some are very professional while working on this, even have storyboards and film exactly as their idea's are.

For some reason I can't film any movie myself, but for sure Robbie Dingo doesn't have that same problem. Check out his YouTube-profile here, with some examples of his work. Probably he is one of the most well-know developers of machinima in SL.. and one of the best.

Watch the world
The nice thing that I had been notified of, was one of Robbie's movies, inspired by the painting The Starry Night by Van Gogh. From Robbie's blog one can download a high resolution version of this movie, but below is the YouTube-version. Nice already..


Robbie filmed what he wanted to do, which is to walk through the painting that he feels is the best. The village in the painting that had been rebuilt for that in SL, had been deleted after the filming. Because, so says Robbie, the movie is meant to be the final product, not the village from the painting itself.

In a supplementary movie he uses some of the scenes that were cut out from the original movie though, because many people were sad that they had missed the chance to walk through the village themselves. Seems to me like those American ghost towns, that were used as decoration in western movies or something like that.. or were even built especially as decoration.

..and art
I was very impressed by this movie. Very nicely, amazingly done. The images, the music (Don McLeans Vincent, also known as Starry, Starry Night)... Robbie really made a new art form from machinima.

I know, this has got nothing to do at all with archives, libraries, reference work or international things.. but I wanted to give you this anyway.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.