25 juli 2007

Bouwen en blokken / Building and learning


For English translation, please see the blue text below

Dus de archivarissen hebben een kampvuur en daaromheen klapstoeltjes. Er staan wat bomen en op de achtergrond een fonteintje. Er wordt een bord gemaakt en ik heb zelf een brievenbus en bezoekersteller geplaatst.

Alles wat je in Second Life (SL) tegenkomt, is bedacht en gemaakt door de bewoners zelf van deze soms vreemde wereld. Van gebouwen die zo uit het echte leven zijn afgekeken, tot creaties die uit niets meer of minder dan pure fantasie zijn ontsproten.

Leren door ervaren
Het bouwen van al die dingen is nog niet zo gemakkelijk. Vorige keer noemde ik al de steile leercurve in SL. En helemaal lastig wordt het als je scripts gaat gebruiken. Kleine stukjes programmacode die voor een beetje interactiviteit zorgen in al die statische bouwsels.

Het geven van een informatiekaart als je op een bord klikt, het versturen van een e-mail vanuit SL naar een collega, het doorzoeken van een database op internet.. Allemaal te doen door middel van scripts.

Ik ben niet zo'n doener, ik ben niet zo'n bouwer. Hoeft ook niet, want anderen zijn daarin erg vaardig en vinden het nog leuk ook. Ze zijn vaak ook blij als ze hun creaties kunnen delen met anderen, maar er wordt ook heel wat gehandeld.

Om te weten waarover iedereen het heeft, doe ik heel af en toe ook wat aan bouwen en scripten. Dat wil zeggen.. ik maak wat blokken en gebruik wat gratis scripts.. met veel uitleg. Mijn automatiseringsverleden (ooit ontwikkelde ik applicaties voor het midden- en kleinbedrijf) ligt alweer even achter me, blijkbaar. Er is ook geen behoefte, noch is er een noodzaak om me nu weer in die dingen in SL te verdiepen.

Maar ik wil er genoeg van weten om er met anderen over te kunnen praten, dus ik probeer wat dingen te bouwen. Ik heb wat lessen gevolgd en wat getest met eigen bouwsels. Een bord met informatiekaart, een lichtgevende bol die je aan en uit kunt zetten, een draaiende display.. Niet geweldig, maar het is toch wel leuk om te leren hoe dat gaat.

In al mijn overmoedigheid heb ik gisteren een goede vriendin proberen te voorzien van een zwembad op het dak van haar huis. Wel, laat ik het zo formuleren: ze is blij dat ze haar dak nog heeft! Net als in het dagelijks leven, heb ik ook in SL gewoon twee linkerhanden. Ik kan misschien prima vliegen daar, maar sommige dingen veranderen blijkbaar nooit.. zelfs niet in een virtueel leven. :-)

Serieus
Maar het is wel iets wat je zult tegenkomen als je deze wereld instapt als professional. Vaak zul je de keuze maken om dit soort dingen uit te besteden. En da's het slimste ook. Maar we zijn hier ook om dingen zelf te ervaren en te leren.. dus tot op een zeker basisniveau is het niet verkeerd om zelf aan de slag te gaan.

Zo heb ik altijd moeite om op een normale manier op een stoel te zitten en ook de stoeltjes rond ons archiefkampvuur werken niet altijd met mijn kont mee. Dat kun je oplossen door in de stoel een script te plaatsen, dat het poppetje als het ware op een bepaalde manier laat zitten op de stoel. Het maakt dan niet uit of je van achter de stoel klikt of van voor of van boven of van waar dan ook, en het maakt ook niet uit waar je op de stoel klikt.. want je zit altijd goed.

Dus.. ik ben aan de slag gegaan daarmee. Gelukkig trof ik enkele collega's aan de inlichtingenbalie, die me op weg hielpen met scripts, aanwijzingen en de tekst van een les over dit onderwerp. Mooi! Nou moest het zeker lukken!

Euh.. Dat viel nog niet mee. Na een uurtje ploeteren had ik een doos waarop ik aardig kon zitten door middel van een eenvoudig script. Niet zoals ik wilde - niet precies tenminste - maar het was een begin. Verder kom ik vooralsnog niet. Ik zal dus toch die lange tekst maar eens gaan lezen.. anders blijf ik ongemakkelijk zitten.. ;-)

ENGLISH TRANSLATION

So, the archivists have a campfire and around that some chairs. There are some trees and on the back there even is a little fountain. A sign is being built and I've put down a mailbox and visitor counter myself.

Everything that you'll encounter in Second Life (SL), has been imagined and built by the residents themselves of this sometimes strange world. From the buildings which seem to be copied one on one from real life to second life, to the creations that have come from nothing more or less than from pure fantasy.

Learning by experiencing
Building all of those things is not that easy at all. Last time I already mentioned the steep learning curve of SL. And even more difficult it becomes when trying to use scripts. Little pieces of code that make for some interactivity in all those static things.

Giving out a notecard once you click on a board, sending an e-mail from SL to a colleague, searching a database on the internet.. All doable by ways of scripting.

I'm not much of a builder myself. No need for that anyway, because other people have many skills on that level and even seem to like it a lot. Quite often they are very happy to share their creations, although lots of trading goes on also.

To know what everybody is talking about, I build and script some every once in a little while. Which means.. I make some blocks and use some free scripts.. with lots of explanation. My history in computers (at some point I developed applications for small and middle-large companies) lies far behind me, so it seems. There is also no need, nor is their any necessity to learn these things again for use in SL.

But I want to know just about enough from it all, to be able to talk about it with other people, so I try to build some stuff anyhow. I followed some classes and tested some with my own creations. A sign with a notecard, a ball that gives light which can be switched off and on, a rotating display.. Not that great, but anyway it is some fun to learn how it all works.

Being reckless, I yesterday even tried to provide a dear friend of mine with a pool on top of her roof. Well, let me put it this way: she is lucky she still has her roof by now! Just the same as in daily life, I have two left hands in SL also. I might do a fine job flying in here, but some things never seem to change.. not even in a virtual life. :-)

Seriously
But this is something that you will encounter, when entering this world as a professional. Many times you'll chose to call in the help of experts. And that will be the smartest thing to do. But we're also here to experience and to learn things ourselves.. so until a certain basic level there is nothing wrong with trying some things yourself.

As far as I am concerned, I always have trouble sitting on chairs in a normal way and also the chairs around our campfire do not always cooperate with my butt. This problem can be fixed by putting a script in the chair, that makes the avatar sit on the chair in a predefined way. When this is the case, it doesn't matter if you click the chair from the front or from above or from wherever where, and it also makes no difference at which spot of the chair you click anyway.. because you'll always sit good.

So.. I've gotten busy with this. Luckily I stumbled upon some colleagues at the reference desk, who helped me on my way with scripts, directions and the transcript from a class about this subject. Good! Now for sure I should have succeeded!

Eh.. That ended up quite hard. After an hour of sweating, I only had a simple box on which I could sit nicely by way of an easy script. Not like I wanted - not exacty anyway - but it was a start. I can't get any further right now. So I'll have to read that long text anyway.. or else I'll stay sitting in an inconvenient way... ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.