6 oktober 2007

Echt inlichtingenwerk in een virtuele wereld / Real reference work in a virtual world


For English translation, please see the blue text below

De McMaster University Library staat hoog aangeschreven, hoor ik van verschillende mensen. Ikzelf kende McMaster vooral via Second Life (SL) en later via een berichtje op de blog van Edwin.

Wat SL betreft begon McMaster in december 2006 met het verkennen van die virtuele wereld. Ze kreeg toen een eigen gebouwtje op het eiland Cybrary City (SLurl), waar meerdere bibliotheken zijn gevestigd. Na een tijdje werd bedacht een pilot Virtual Reference op te starten. Ervaringen met het virtuele inlichtingenwerk waren al opgedaan door het werken op Info Island (SLurl), zoals ondergetekende dat ook doet.

De projectopzet
In een evaluatienotitie, die Krista Godfrey van McMaster me toestuurde, is te lezen dat ze vooral de behoefte aan zo'n virtuele service wilden meten en wilden zien welke informatiebronnen en training nodig waren. McMaster is de eerste bibliotheek die een eigen inlichtingenservice begon in SL.

Bij het project waren zo'n zes medewerkers betrokken, die iedere week zorgden voor een balie die zes uur werd bemand. De training voor deze eerste groep vrijwilligers bestond uit het onder de knie krijgen van de basisbeginselen van SL en - erg leuk - uit het zelf op ontdekkingstocht gaan in die wereld. Want dat is nog steeds de beste manier om die te leren kennen. Krista was als Danu Dahlstrom trouwens al langer actief in SL.

Klantjes en cijfertjes
Zo ongeveer als op Info Island hielden ook de medewerkers van McMaster statistieken bij. In 76 uur dienstverlening, zonder noemenswaardige reclame daarvoor te hebben gemaakt, werden 63 klanten geholpen, met 98 SL-gerelateerde vragen en 23 RL-gerelateerde vragen. Die laatste categorie is voor mij nu even het meest interessant.

De meeste klanten waren bibliothecaris of gewoon inwoner van SL, maar er waren ook studenten van McMaster bij, alumni enzovoort. Vragen gingen dan vaak over hulp bij het zoeken in de catalogi of over te verzorgen colleges en dergelijke. Bibliothecarissen waren vooral geïnteresseerd in McMaster en het project zelf.

Volgens het rapport van Krista wordt McMaster - en dat klopt al voor mij - beschouwd als leidend in het aanbieden van bibliotheekdiensten in SL. Klanten vonden de pilot nuttig en er blijkt dus een basisbehoefte te bestaan aan inlichtingenwerk via platformen als SL.

Toekomstperspectief
Het project wordt als pilot voortgezet, maar breidt wat uren betreft nog wat uit. Alhoewel het meeste verkeer 's avonds en 's nachts plaatsvindt, blijft de balie overigens slechts overdag bemand, volgens dat rooster. Het bibliotheekgebouw zelf is natuurlijk de klok rond te bezoeken.

Naast wat organisatorische zaken, zal nu ook aan communicatie en promotie aandacht worden gegeven. En buiten dat heeft inmiddels spraak z'n intrede gedaan in SL, wat weer een weerslag heeft op het inlichtingenwerk. Als klap op de vuurpijl krijgt McMaster University Library ook nog een eigen eiland, maar het is niet zeker of dat ook de plek wordt voor de inlichtingenbalie. Die blijft misschien wel gewoon op de oude stek, tussen de andere bibliotheekgebouwtjes.

Goed hè?
Een fijn rapportje om te lezen! McMaster durft stappen te zetten waar nog geen voetafdrukken van anderen staan. Ik zal zelf dit project in ieder geval blijven volgen!

Er was trouwens nog een aardig artikel verschenen over inlichtingenwerk in virtuele werelden in The Reference Librarian, Vol. 47(2) (#98) 2007, maar dan heb je een abonnement of zo nodig om het te downloaden. Nou ja, ik heb het in ieder geval en zal het er een volgende keer nog eens over hebben. Er staan namelijk wel wat goede opmerkingen in.

ENGLISH TRANSLATION

The McMaster University Library is highly respected, I hear from several people. I myself happened to know McMaster especially via Second Life (SL) and later via an entry on Edwin's blog.

Regarding SL, McMaster started to explore this virtual world in December 2006. It got itself a little building on the island Cybrary City (SLurl), where other libraries have a presence. After a while they thought about having a virtual reference pilot. Experiences with virtual reference work were already there because of working on Info Island (SLurl), such as yours truly also does.

The project setup
From an evaluation report, which was sent to me by Krista Godfrey of McMaster, it can be seen that they most of all wanted to find out about the need for such a virtual service and wanted to find out about the necessary resources and training. McMaster is the first library that started its own reference service in SL.

The project involved about six staff members, who took care of a desk that was covered for six hours each week. The training for this first group of volunteers consisted of learning the basics about SL and - very nice - exploring this world on their own. Because that is still the best way to get to know it. By the way, Krista already was exploring SL for a while as Danu Dahlstrom.

Patrons and numbers
Sort of the same as on Info Island, also McMaster staff kept statistics. In 76 hours of service, without promoting it that much, 63 patrons were being served, with 98 SL related questions and 23 RL related questions. That last category is the most interesting for now, I think.

Most of the patrons were librarians or just residents of SL, but amongst them also were students of McMaster, alumni and so on. Questions then were often about help with searching the catalogue or about offering classes and such things. Librarians were especially interested in McMaster and the project itself.

According to Krista's report, McMaster is being regarded as leading in offering library services in SL, and that is already true on my behalf. Customers found the pilot useful and so there seems to be a basic level of need for reference through platforms such as SL.

Future perspective
The project will be continued as a pilot still, but will be extended as far as hours of service are concerned. Although most of the traffic will be during evenings and nights, the desk will be staffed during day time hours only, according to a schedule. The library building itself will be open for visits around the clock, of course.

Next to some organizational things, also communication and promotion aspects will get attention now. And besides that, also speech has entered SL, which has its consequences for reference work. Also, last but not least, McMaster will have its own island soon, but it is still uncertain if that new island will also host the reference desk. maybe that one will be left on the old spot, amongst the other library buildings.

Good huh?
A fine report to read through! McMaster dares to walk where no foot prints are to be seen yet. I for one will stay to see how this project develops!

By the way, there happened to be published a nice article about reference in virtual worlds in The Reference Librarian, Vol. 47 (2) (#98) 2007, but you need a subscription or something like that be able to download it. Ah well, I for one have a copy of it and will talk about that some next time again. Since there are some good remarks in that article.

8 opmerkingen:

 1. Mooi als inlichtingenwerk zich in SL kan bewijzen! Ben wel benieuwd naar dat artikeltje dat je aanhaalt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank voor je reactie, Marina. Ik zal je het artikel toemailen, als ik weer thuis achter m'n computertje zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. You're welcome "k".. ;-) I guess you meant "our" pilot, by the way, not "you".

  BeantwoordenVerwijderen
 5. yeah - it's been one of those days... :)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. LOL - Sounds like you have more than one of those days in your year.. ;-)

  (Please don't tell me about them though!)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ha Christian,
  Heb het artikeltje gelezen. Wat me vooral opviel was dat er in SL veel vragen over de SL-wereld gesteld worden. Hoe het daar werkt en zo. Als je dan de parallel trekt naar de echte wereld, zie ik de bibliotheek ineens in een ander daglicht (Hoewel ze altijd al als opvang van dak- en thuislozen heeft gefungeerd, weet ik uit ervaring). Het is een soort van gids die je door de wereld loodst.
  Vind jij het misschien leuk om in de groep digitaal inlichtingenwerk eens een discussie te starten over de leerpunten van SL voor het digitale inlichtingenwerk in RL? (Ik vind dat mijn gezicht daar te veel voorkomt :-))
  Alleen als je het leuk vindt, natuurlijk!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Marina, toevallig dat ik voor vandaag en morgen in de planning heb staan dat ik dat artikel op m'n blog ga bespreken/samenvatten.

  Dat lijkt me dan ook een mooie aanleiding om op jouw verzoek in te gaan.. ;-)

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.