3 juni 2007

Dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn (1) / Things will never be the same again (1)


For English translation, please see the blue text below

Ik zou het nog eens wat uitgebreider over spraak in Second Life (SL) hebben. Dit moment is zo goed als ieder ander moment daarvoor.

Inmiddels hebben veel medebewoners van en collega's in SL ook de spraakfunctionaliteit uitgeprobeerd. Met een goed aantal daarvan heb ik ook gesproken (gechat...) over hun ervaringen, maar ik moet zelf nog wel een paar keer extra terug naar de testomgeving, om alle kneepjes en foefjes onder de knie te krijgen.

Hoe werkt het zo ongeveer?
Even wat uitleg vooraf, zodat je weet waarover ik het heb. Tot voor kort waren de manieren van communiceren in SL erg beperkt. Je had chat, je had wat gestures (lichaamstaal door animaties voor bijvoorbeeld een wegwerpend gebaar, een enthousiast lachen of een boze blik) en dan was het wel zo ongeveer voorbij, geloof ik. Vergeleken bij Real Life (RL) erg mager dus. (Alhoewel je er versteld van staat hoeveel diepte communicatie via chat kan hebben!)

Maar goed, binnenkort krijgen we dus spraak, tenminste op de eilanden waarvan de eigenaar dat laat gebeuren. Ik kan me voorstellen dat er sims zijn waar geen spraak beschikbaar zal komen... :-)

Spraak zal verder alleen nog maar werken voor het publieke kanaal. Da's dus het kanaal dat iedereen in de buurt kan oppikken. De privékanalen (de instant messages) blijven nog even zoals het is: alleen tekst.

Het geluid met spraak is driedimensionaal: je hoort iemand die vlak naast je staat duidelijker dan iemand verder weg en je merkt het verschil wanneer je om je heen draait, terwijl je naar anderen luistert. (Ik bedoel dus... als je poppetje om zich heendraait!)

Hoe werkt het wat preciezer?
Zoals gezegd had ik vantevoren wat angst voor het hele spraakgebeuren. Ik vreesde om in een soort van Engels kippenhok terecht te komen met de meest vreemde accenten en dialecten. Maar dat viel allemaal erg mee. Zo blijkt maar weer dat zelf uittesten toch echt de beste manier is.

Van andere avatars is direct te zien of ze spraak beschikbaar hebben of niet. Niet iedereen zal mee willen doen of mee kunnen doen, bijvoorbeeld door gebrekkige apparatuur. Ik heb zelf maar een headset aangeschaft voor dit gebeuren. Niks bijzonders, een simpel ding, maar het werkt prima, ook voor Skype en zo.

In een groepje is meteen te zien wie er aan het praten gaat. Je kunt dan voorkomen dat je door elkaar heen gaat zitten kleppen. Ook worden dan zaken als volume en achtergrondruis duidelijk. Of andere problemen, zoals het terugkaatsen van je eigen geluid in SL, bijvoorbeeld omdat iemand anders z'n microfoon de hele tijd open heeft staan. Erg vervelend!

Je kunt namelijk op twee manieren praten. De eerste manier heeft wel wat weg van wat ik vroeger met m'n 27 MC - een bakkie - gewend was: je drukt de knop in en je kunt praten, je laat de knop los en de ander mag iets zeggen. En dat gaat dan altijd met dat leuke ruisje gepaard, waar ik als kleine jongen zo dol op was. Breaky, breaky... enzovoort. Maar goed, een groot verschil met mijn bakkie is dat er niks is wat maakt dat niet iedereen tegelijkertijd begint te praten en er is ook geen waarschuwingstoontje.

De tweede manier werkt zoals in RL: alle knoppen staan altijd open! Dat wil zeggen dat je gewoon kunt praten zonder je om het indrukken of loslaten van knoppen te bekommeren of zo. Deze manier lijkt het fijnste, maar gaat volgens mij vooral werken in gesprekken tussen twee personen. In groepsgesprekken wordt dit misschien toch een kippenhok, maar vooral denk ik dat je dan problemen gaat krijgen met achtergrondgeluiden, terugkaatsen van spraak en wat al niet meer. De praktijk zal het moeten uitwijzen, maar er zal altijd wel iemand in de groep zijn die iets aan z'n instellingen zal moeten doen, vrees ik.

Wordt vervolgd...
Tsjee... Het wordt wel weer een heel verhaal zo hè. Nou ja, maakt ook niet uit. Zoals het er nu voorstaat wordt de komst van spraak naar SL namelijk een grote gebeurtenis. Er zal veel veranderen. De volgende keer zal ik daar nog verder op ingaan. Vooral dan op mijn persoonlijke vooraannames en ervaringen, m'n ideeën over het professionele en persoonlijke gebruik en als laatste over hoe ik denk dat dit tweede leven zal veranderen op het sociale vlak.

Misschien haal ik het niet eens met maar één volgend bericht, denk ik. Hebben jullie even pech... ;-)

ENGLISH TRANSLATION

I said I would tell you once more about voice in Second Life (SL). And this moment seems as good as any other for that.

By now, many of my fellow residents and colleagues in SL have tried the new voice functionality. With some of them I have spoken (chatted...) about their experiences and findings, but I will have to go back myself to the beta grid a few more times, to know all of the tricks.

How does it work, sort of?
Well, some explaining first, so you know what I will be talking about. Until now, there were only limited ways of communicating in SL. You could chat, you could use some gestures (body language, animations for, for example, enthusiastic laughing or an angry look) and that was about it, I think. So compared to Real Life (RL) not that much. (Although you would be amazed with the depth of chat communication!)

But anyway, soon there will be voice, at least at the islands that will be voice enabled by their owners. And I can imagine that not all of the sims will have voice enabled... :-)

Furthermore voice will only work with the public channel. That will be the channel for everyone, who is in the neighbourhood, to listen to. The private channels (the instant messages) will stay as they are now for the present: text only.

The sound with voice is directional, so you hear someone close to you more clearly than you hear someone further away from you and you notice the difference once you turn around, while listening to others. (I mean... when your avatar turns around!)

How does it work, more precisely?
Like I said before, I previously had some fear for this whole voice thing. I was worried that I would end up in some big English chicken hutch, full of the weirdest accents. But that went ok really. And it shows once more that finding out yourself is often the best way to get to know about something new.

You can see right away when other avatars have voice enabled. Not everyone will be happy to participate or will be able to, because of poor equipment. I bought myself a headset for this thing. Nothing special really, a simple thing, but it works just fine for me, also for Skype and so on.

When you are with a group of people, you can easily detect who is going to say something. That way, you can prevent babbling through each other. Also things like sound volume and noise will get clear. Or other problems, like hearing your own voice back on the grid, for example because someone else has the microphone open for the whole time. Very annoying!

There are two ways you can talk. The first way is something like what I was used to do when using my 27 MC in the past: you pushed a button and could talk, you released the button and someone else was allowed to say something too. And the pushing of the button was always accompanied by that little noise, which I liked so much as a kid. Breaky, breaky... and so on. Anyway, a difference with my 27 MC is that there is nothing to stop everyone from talking at the same time and there is no warning tone.

The second way works as in RL: all buttons are always open! This means that you can just talk, without worrying about pushing or releasing buttons or anything like that. Although this looks like the finest way of working, I think that it only works for conversations between two people. In group conversations it could easily become like a chicken hutch still, but most of all I believe you will get the trouble of noise and hearing your own voice back on the grid. Well, we will have to see about that, but I think in groups there will always be someone who has some preferences set up wrong.

To be continued...
Geesh... It becomes a rather long story like this huh? Ah well, it doesn't really matter anyway. Like things are being looked at now, the coming of voice to SL will be a major thing. Lots of things will change. The next time I will say something more on that. Especially about my assumptions and experiences, my ideas about the professional and personal use and, last but not least, about the way I feel that this second life will change on a social level.

Maybe one next message won't even be enough for that, I guess. Bad luck for all of you... ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.