1 juni 2007

Onbekend, maar toch bemind / Unknown, but loved anyway


For English translation, please see the blue text below

Toen ik afgelopen woensdag vanuit Arnhem de trein weer richting huis nam, was er eindelijk tijd om het krantje eens rustig door te nemen voor het 'laatste' nieuws. Gelukkig liggen er altijd wel van die gratis dingen op iedere stoel in de trein.

In Metro stonden twee artikeltjes die m'n aandacht trokken wat deze blog betreft.

Tijdens mijn presentatie merkte ik weer hoe weinig bekend wij archivarissen zijn met de dingen waarover die presentatie ging. Web 2.0 deed bij slechts enkelen een lichtje branden, om over de rest maar te zwijgen. Is ook niet erg. Alsof ik zo'n expert ben... Ook niet.

Ruigrok deed via haar NetPanel onderzoek naar de bekendheid van de term Web 2.0 onder Nederlanders. Iets meer dan 1.000 Nederlanders werden in april 2007 hierover bevraagd. Niet meer dan twee procent van ons weet wat Web 2.0 precies inhoudt, blijkt... Maar meer dan de helft van alle Nederlanders gebruikt desondanks allerlei toepassingen op het gebied van Web 2.0 en zo.

Vooral Marktplaats, YouTube, Wikipedia en Hyves zijn erg populair. Ook is onderzoek gedaan naar de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

Hmmm... Ik ben wel benieuwd naar het volledige rapport... Maar het kost 199 euro! Ja, laat maar dan. Grappig detail: die prijs vond ik onder de knop kennis delen. Ja hoor...

Oh ja, het tweede artikeltje ging over het feit dat vier op de tien Nederlanders zich beweegt in online netwerken. Het gaat dan vooral om sociale netwerken. De meeste netwerkers besteden hier overigens niet meer dan twee uur per week aan... Ik zit dan ook een heel eind boven het gemiddelde!

Het feit dat de activiteit tijdrovend is, wordt als irritant gezien... Maar ook openbare profielen, de interpretatiegevoeligheid van tekstboodschappen en de aanwezigheid van fakers worden niet echt gewaardeerd.

Maar met onze onbekendheid op het gebied van Web 2.0 doen we het als archivarissen dus helemaal zo slecht nog niet hoor... :-)

Het is net als met ik en auto's: ik hoef het merk en het type niet te kennen, ik hoef de motor niet te snappen... Als ik er maar in kan rijden!

Aanvulling
Ik moet meer lezen, minder schrijven... Op de blog van Daniƫlle vond ik de link naar een samenvatting van het onderzoeksrapport van Ruigrok/NetPanel.

ENGLISH TRANSLATION

When I took the train home from Arnhem last Wednesday, I finally had some time to read the paper for the 'latest' news. Fortunately there will always be some free issues on every seat in the train.

In Metro I noticed two articles that drew my attention, in relation to this blog.

During my presentation, I realized again how little we archivists are familiar with the things that the presentation was all about. Web 2.0 only let a light shine by some of the people attending, so forget about the rest. Anyway, it doesn't really matter. Like I am such an expert... Which I am not.

Ruigrok did some research on this subject through her NetPanel, as to how well known the term Web 2.0 was amongst Dutch people. Something more than 1.000 Dutchmen were questioned about this during April 2007. Not more than two percent of us seems to have a good idea as to what Web 2.0 is really about... But more than half of all the Dutch still uses all sorts of Web 2.0 applications and so on.

Especially Marktplaats (Dutch market place website), YouTube, Wikipedia and Hyves (Dutch social network website) are very popular. Also research was done at the differences between men and women and between the different age categories.

Hmmm... I am curious to the complete report now... But it costs 199 euro's! Sure, never mind then. Funny detail: I found that prize behind a button called share knowledge. Yeah right...

Oh yes, and the second little article was about the fact that four out of every ten Dutch uses online networks. Especially the social ones. Most networkers spend not more than two hours each week at such networks... So I am way above avarage!

The fact that such an activity can be time consuming is found irritating by many people... But also the public profiles, the fact that text messages can be easily misunderstood, and the presence of fakers are not that well appreciated.

But as archivists we are not doing that bad in not knowing all about Web 2.0... :-)

It is just like with me and cars: I do not need to know about the brand and the model, I do not have to understand the engine... If only I can drive the thing!

Supplement
I should read more, write less... At Daniƫlle's blog I found the link to a summary of the research report from Ruigrok/NetPanel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.