14 juli 2007

Even bijpraten over archiefdingen / Talking you through about archive stuff


For English translation, please see the blue text below

Ik heb de laatste tijd wat weinig bericht over mijn archivarissenbestaan in Second Life (SL). Dat komt doordat ik een soort van vakantie had genomen van het werken daar. Even een tijdje geen archiefdingen... maar vooral veel ontdekkingstochten maken, dansen en gezellig chatten met vrienden... ;-)

Ha, ha... natuurlijk heb ik niet alleen op m'n kont gezeten hè, zelfs niet op archiefgebied. Zo heb ik gewoon m'n inlichtingendiensten gedraaid (iedere vrijdag van 19.00-21.00 uur kun je me treffen op Info Island) en heb ik met verschillende nieuwe archivarissen in SL gesproken rond ons kampvuur. Helaas zitten de meesten heel wat tijdzones van me vandaan, dus erg veel ruimte voor praten is er niet. Jammer!

Een kleine wereld
Verder ben ik bezig geweest met het internationale karakter van Info Island. Het hele project is z'n tweede jaar ingegaan en een van de belangrijkste missies zal zijn om de focus te verleggen. Nu is het project vooral nog een Amerikaanse - of minimaal Anglo-Saskische - aangelegenheid... Dit moet verlegd worden naar dat van een écht internationaal project.

Er komen steeds meer professionals (bieb'ers, archivarissen, educatoren enzovoort) van andere landen, ook uit Europa, Azië en andere delen van de wereld. Frankrijk, Spanje, Nederland... Allemaal Europese landen die inmiddels met bibliotheken een aanwezigheid hebben in SL.

Er komt een nieuw eiland (Info International Island, gefinancierd vanuit een mooie award) en daar zal informatie in alle talen beschikbaar komen, van landen die in de top staan van aanwezigheid in SL. Daartoe behoort ook Nederland. Er wordt dan ook veel doorverwezen naar meer specifieke informatie voor die bezoekers. Voor Nederland zouden dat bijvoorbeeld de OBA zijn en het Infocentrum op Holland, waar al veel goede informatie aanwezig is. Doorverwijzen is dan voldoende.

Een internationaal café, handige vergadertijden voor de Europese tijdzones, het spelen van tolk of hulp met vertaalmachines... Allemaal dingen waarover wordt nagedacht in het kader van de internationalisering van dit project. Na het medeorganiseren van een eerste brainstormsessie hierover, ben ik nu opgenomen in de planningsgroep voor het grotere werk... Meer werk dus! ;-)

Terug van vakantie...
Maar zo zoetjesaan wordt het archivarissenleven ook opgepakt. Er wordt weer gewerkt aan en gepraat rond ons kampvuur en inmiddels hebben we een uithangbord, in de vorm van een oud stuk perkament. Nog niet helemaal af, maar het wordt erg mooi... (Foto volgt nog!)

Daarnaast denk ik na over een presentatie over echte archieven en archivarissen, voor bieb'ers, genealogen en andere belangstellende SL collega's. Op kleinere schaal deed ik dat al eens voor een groep studenten.

Bij lang niet iedereen is namelijk duidelijk wat een archivaris eigenlijk doet en wat archieven eigenlijk zijn. Het meest gehoorde misverstand is dat een archief een soort speciale bibliotheekcollectie is en een archivaris een soort speciale bibliothecaris. Misschien komt dit ook door de organisatie van het archiefwezen in veel andere landen, waar archieven bijvoorbeeld beheerd worden door grote bibliotheken.

Voor mijzelf ook interessant trouwens, omdat ik nu zelf ook heel scherp moet zijn op mijn kennis van het internationale archiefwezen. Het feit dat bijvoorbeeld aan de andere kant van de grote plas een onderscheid wordt gemaakt in records en archives, terwijl wij Nederlanders over beide als archief praten, heb ik in m'n dagelijks werk niet nodig. Maar tijdens discussies in SL moet ik dit steeds in m'n achterhoofd houden!

Dus... vermoeiend allemaal! Ik ben aan vakantie toe... ;-)

ENGLISH TRANSLATION

I've not mentioned much lately about my existence as an archivist in Second Life (SL). That would be because I had given myself the pleasure of some sort of vacation from working as an archivist over there. For a while no archive stuff... but instead of that lost of exploring, dancing and chatting with friends... ;-)

Ha, ha... of course I didn't just sit on my butt all day eh, not even as an archivist. I did my reference shifts as usual (every Friday from 10am-noon PST you can meet me at Info Island) and talked with various new archivists in SL around our campfire. Unfortunately most of them are many timezones away from me, so not that much room for talking. Too bad!

A small world after all
Besides that, I've been busy with the international character of Info Island. The whole project has entered its second year now and one of the most important missions will be to shift its focus. Right now the project is still mostly an American - Anglo-Saxon to say the least - happening... This has to change to that of a more international project.

There will be a new island (Info International Island, financed by a fine award) and there will be information available in the languages of the various countries in the top rank for residents in SL. Which includes the Netherlands. There will also be directions to more specific information for those visitors. For the Netherlands that would be, for example, the OBA and the Infocenter at Holland, where already lots of good information can be grabbed. Referral will be sufficient.

An international café, helpful meeting times for European timezones, acting as translator or helping with translation devices... All things which are thought about as far as internationalization of the project is concerned. After I co-organised a first brainstorm session about this, I am now member of a planning group for the big work... So, more work! ;-)

Back from vacation...
But slowly, yet steadily, I am starting life as an archivist again. There has been working and talking around our campfire and by now, we have a sign, in the shape of an old scroll. Not yet finished though, but this will be very pretty... (Photo will follow!)

Next to that, I'm thinking about a presentation about real archives and archivists, to be held for librarians, genealogists and other SL colleagues who are interested in that. On a smaller scale, I already did something like that in front of a students group.

By far it's not clear to everyone what an archivist really does and what archives really are. The most common heard misunderstanding is that an archive is some sort of special library collection and that an archivist is some sort of special librarian. maybe this is also caused by the way archives are organised in many other countries, where archives for example are being kept by large libraries.

Also interesting for myself though, because I too have to be quite sharp on my knowledge about international archives. For example, the fact that at the other side of the big pond a difference is being made between records and archives, while the Dutch speak about both as being archives, is not really needed in my daily job. But while discussing archives in SL, I constantly have to keep this in mind!

So... all very tiresome! I need a vacation... ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.