29 september 2007

Virtueel historisch toerisme.. en een beetje rollenspel / Virtual historical tourism.. and a bit of role play


For English translation, please see the blue text below

Lang geleden heb ik eens gezegd geen fan te zijn van het klakkeloos kopiëren van RL-dingen naar een SL-wereld. Als een deur onhandig is in een virtuele bieb, laat hem dan weg, net als de muren en het dak.

Virtueel toerisme
Maar soms is dat kopiëren uitermate zinvol. Wat dacht je bijvoorbeeld van het bezoeken van een virtuele stad? Als digitale toerist ben ik zo al in Amsterdam (SLurl), Parijs (SLurl), Krakow (SLurl) en nog wat andere plaatsen geweest. Trouwens ook in m'n echte leven.

En sinds kort kun je ook een bezoekje brengen aan Brugge, zelfs aan twee versies daarvan. Echt heel erg mooi vind ik zelf Virtueel Brugge (SLurl), wat door middel van meer dan 1000 foto's van het echte Brugge zo natuurgetrouw mogelijk is nagebouwd, althans gedeeltelijk. Je kunt er wonen, winkelen, evenementen bijwonen of - zoals ik - oude geveltjes bewonderen. Kom je nooit in SL? Neem dan zeker een kijkje op de website van Virtueel Brugge. Virtueel toersime!


Historisch toerisme
"Maar ja", kun je zeggen, "dat kunnen we ook nog in het echt gaan bekijken hè? En dan pakken we er direct een Vlaams pintje op!" Dat is zo. Maar wat als een stad nou niet meer bestaat?

Via de blog Beneminlux werd ik attent gemaakt op het New Netherland Project van het New Netherland Institute. Hier wordt onderzoek gedaan naar de tijd dat New York nog gewoon Nieuw Amsterdam heette.

Op de site is ook een virtuele rondleiding te volgen door die oude Nederlandse kolonie, maar die rondleiding bestaat uit louter plaatjes en praatjes. Wel heel interessant materiaal trouwens!

Maar zou het niet geweldig zijn om die virtuele rondleiding in het echt (??) te kunnen maken? Lekker wandelen door de Heere Straat - vandaag de dag beter bekend als Broadway - en alweer kijken naar oude geveltjes? Historisch toerisme!

Rollenspel
Her en der worden al wel wat historische sims opgetrokken in SL, maar dan gaat het niet om natuurgetrouwe weergaven van verloren steden. Zo is er Renaissance Island (SLurl), om je te wanen in het Engeland van de 16e eeuw, maar het meest bekend is toch wel Caledon (SLurl).


Caledon is een grote verzameling populaire eilanden, gebouwd naar het Victoriaanse tijdperk. Niet alleen de huizen zijn er in die stijl gebouwd, maar ook gedragen velen zich er naar Victoriaanse etiquette.

Het verschil met wat ik graag zou zien voor Nieuw Nederland, is dat Caledon doorspekt is van fantasierijke toevoegingen. En verder lijkt het rollenspel daar vaak een gigantische sociale onderstroom te verbloemen.. Maar goed, da's weer een ander verhaal. Ik kom immers voor de oude geveltjes! :-P

Michiel de Ruyter in Second Life?
Trouwens, die Naomi van dat tuintje wist me nog te vertellen dat er op OurVirtualHolland (SLurl) ook gedacht wordt aan een historische sim, zelfs met een VOC-schip, ter gelegenheid van het Michiel de Ruyter-jaar.

Misschien worden sommige van mijn wensen dan toch nog eens vervuld..

ENGLISH TRANSLATION

A long time ago I mentioned the fact that I'm not quite a fan of copying, without any good reason, RL things to a SL world. When a door is not handy in a virtual library, then better leave it out, the same with the walls and the roof.

Virtual tourism
But sometimes this copying is very useful. What about visiting a virtual city? As a digital tourist I've already been to Amsterdam (SLurl), Paris (SLurl), Krakow (SLurl) and several other places. Also in my real life, by the way.

And since a little while you will also able to pay a visit to Bruges (in Belgium), two versions even. I find Virtual Bruges (SLurl) to be very nice myself, which is built using more than 1000 photo's of the real Bruges, as accurate as possible, at least partly. You can live there, shop, attend to events or - like me - look at old fronts of houses. Will you never be in SL? Then for sure check out the website from Virtual Bruges some time. Virtual tourism!


Historical tourism
"But", you could say, "we can do that still for real eh? And have a delicious Flemish beer while we're there anyway!" That's right. But what if a city didn't exist anymore?

Via the blog Beneminlux I got notice of the New Netherland Project from the New Netherland Institute. Here research is being done concerning the time that New York was still just named New Amsterdam.

Also on their website a virtual tour can be followed through this old Dutch colony, but this tour only consists of pictures and texts. Though very interesting material, by the way!

But wouldn't it be great to be able to make this virtual tour for real? Have a nice little walk through the Heere Straat - nowadays better known as Broadway - and again look at some old fronts of houses? Historical tourism!

Role play
Here and there some historical sims are being constructed in SL, but in those cases it isn't about historical accurate rebuilds of lost cities. For example there is Renaissance Island (SLurl), so you can imagine yourself living in 16th century England, but the best known example for sure will be Caledon (SLurl).


Caledon is a big collection of popular islands, built to resemble the Victorian era. Not only the houses are built in that style, but also most of the people over there act out Victorian etiquette.

The difference with which I would like to see for New Netherlands, is that Caledon is intermixed with fantasy additions. And also the role play over there often seems to cover up some sort of gigantic social undercurrent.. But anyway, that's a whole different story to tell. After all, I only come visiting to look at the old fronts of houses! :-P

Michiel de Ruyter in Second Life?
By the way, Naomi -- from that garden, you know -- was able to tell me that also on OurVirtualHolland (SLurl) people are thinking about a historical sim, even with a ship from the VOC (Dutch East India Company), in celebration of the Michiel de Ruter year (one of the most famous Dutch admirals in history).

So maybe some of my wishes will be fulfilled some time anyway..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.