28 oktober 2007

Een goede personal assistent is moeilijk te vinden / A good personal assistant is hard to find


For English translation, please see the blue text below

Ik zoek een goede personal assistent. Een virtuele nog wel. Niet om mij te helpen bij m'n werk - alhoewel ik dat op het moment prima zou kunnen gebruiken - maar vooral als voorbeeld voor m'n collega's.

Morgen heb ik namelijk op het BHIC na een jaar weer een gezamenlijke bijeenkomst in het kader van mijn Zuidland-project. Daar komen allerlei onderwerpen voorbij, onder andere de digitale archivaris.

Omdat wij als menselijke archivarissen nu eenmaal niet, ook niet via chat, te veel vragen simultaan kunnen afhandelen en wij ook niet 24 uur per dag beschikbaar kunnen zijn, zijn er door anderen al allerlei virtuele hulparchivarissen bedacht: personal assistents, wizards, chatbots enzovoort.

Die dingen kunnen honderden mensen tegelijkertijd helpen en dat de hele dag door. Ze hebben ook nadelen: ze zijn dom. Erg dom.

Slimme assistentes
Ik probeer nu al een tijdje een goede assistente te vinden, die meer klanten zal helpen dan dat ze er door ergernis zal wegjagen, maar ik kan haar niet vinden.

Steeds moet ik weer denken aan die stomme paperclip - Clippie genaamd - van Microsoft Office. Gewoon een domme paperclip, die me ook nog nooit heeft geholpen.

En dat soort assistentes kom ik nog steeds tegen, alhoewel ze er wel steeds aantrekkelijker uitzien. Maar da's allemaal buitenkant, natuurlijk.

Anna
Zo probeerde ik het eerst met Anna van IKEA. Anna kon mij echter alleen helpen met vragen waar ik via wat geklik op de website van IKEA ook prima zelf uitkwam.

Voor het overige moest ik vooral moeite doen om hele simpele woordjes te gebruiken, zodat Anna in ieder geval met haar antwoord een beetje in de richting kwam. De wegen van Anna en mij scheidden dus al snel weer.

Yvette
Ook ben ik bij de Rabobank langsgeweest. Die hebben een goed idee, namelijk een vriendin die je gewoon aan je MSN Messenger kan toevoegen. Allereerst - ik probeer het eerst zonder vriendin, natuurlijk! - geven ze echter het e-mailadres rabobankchat@rn.rabobank.nl als contactadres, maar daarop kreeg ik geen gehoor. Op verschillende dagen heb ik iets geroepen, maar niemand bij mijn bank wilde met me praten.. :-(

Dan toch maar met die vriendin aangepapt: Yvette van de Rabobank. Maar al snel liep ook dat weer spaak. Van Yvette moest ik namelijk eerst iets aan m'n profiel doen, maar ze weigerde vervolgens nadere details te verstrekken. Een kortstondige relatie. Ik laat me niet snel veranderen door iemand die ik pas zo kort ken, helemaal niet als ik niet snap wat en waarvoor en hoe.

En zo nog talloze andere voorbeelden. Is iemand al zo'n personal assistent tegengekomen die werkt, zonder te zeuren? Ik bedoel, die voor bepaalde zaken gewoon handig is en voor het overige duidelijk maakt dat je ergens anders voor hulp moet zijn? Met andere woorden: een vriendin die haar beperkingen kent?? Anna en Yvette hadden daar wat moeite mee, namelijk..

AskWiki
Waar ik dan wel weer vrolijk van werd, was het bericht via Daniëlle dat AskWiki is opgestart. Als voorbeeld van het semantische web of web 3.0 of zo, doet AskWiki leuk werk. De twee voorbeeldvragen die ik ingaf werden direct goed beantwoord ("What colors does the flag of the Netherlands have?" en "How many people live in the United States?").

In het kort komt het erop neer dat de artikelen van Wikipedia zo worden bewerkt dat ze te snappen zijn door een computer en niet alleen door mensen, zodat je de computer kunt laten zoeken naar het antwoord op je vraag en je dat dus niet meer zelf hoeft te doen. Slim hè? En je kunt vervolgens ook feedback over het antwoord geven, om zo de computer een lesje te leren.

Maar goed.. als iemand tips heeft voor een goede personal assistent: ik houd me van harte aanbevolen! Uiterlijkheden zijn niet van belang, de mate van intelligentie is echter essentieel! :-)

ENGLISH TRANSLATION

I'm looking for a good personal assistant. A virtual one even. Not to help me with my work - although for sure I could use this at the moment - but most of all as an example for my colleagues.

Tomorrow, after one year, I'll once again have a joint meeting of my South Land project. All sorts of subjects will feature then, including the digital archivist.

Because, as human archivists, we simply can't, not even via chat, take care of too many questions all at once and also we can't be available 24 hours a day, others have thought about virtual help archivists: personal assistants, wizards, chat bots and so on.

Those things can help hundreds of people at the same time and do that for entire days. Also they have some disadvantages: they're dumb. Very dumb.

Smart assistants
For a while now I've been trying to find a good assistant, who will actually help more customers than she will scare away from annoyance, but I can't find her.

Every time I think back about that stupid paperclip - named Clippie - of Microsoft Office. Just a dumb paperclip, which also has never been of any help to me at all.

And I still encounter such kinds of assistants, although they look more and more attractive. But, of course, this is all just cosmetic.

Anna
So I tried it first with Anna from IKEA. But Anna was only able to help me with questions which, with some clicking around on IKEA's website, could be answered by myself quite easily.

Besides that, I most of all had to make the effort to use simple words, so that Anna at least came close to the direction the answer was in. So the roads of Anna and I already separated quite soon.

Yvette
Also I visited the Rabobank. They have a good idea, namely a friend who you can easily add to your MSN Messenger account. First of all -- I would better like to try it without a girlfriend first, of course -- they give the e-mail address rabobankchat@rn.rabobank.nl as a contact address, but I heard nothing on that one. I tried to reach someone on different days, but no one at my bank wanted to chat with me.. :-(

So I decided to chum up with this girlfriend anyway: Yvette from Rabobank. But soon this again ended up in nothing at all. Yvette wanted me to do something about my profile, but after that, she refused to give me any further details on this. A short-lived relationship. I won't let myself being changed that fast by someone who I only know for such a short period of time, especially not when I have no clue as to what and why and how.

And like that for several more examples. Did someone already encounter such a personal assistant that works, without nagging? I mean, which in some cases is just handy and for the other parts makes it clear that you'll have to find your help elsewhere? In other words: a girlfriend who knows her limitations?? Anna and Yvette had some problems with that, namely..

AskWiki
On the other hand, what cheered me up some, was Daniëlle's message about AskWiki having been launched. As an example of the semantic web or web 3.0 or something like that, AskWiki does a nice job. The two example questions which I submitted where answered correctly in seconds ("What colors does the flag of the Netherlands have?" and "How many people live in the United States?").

Summarized it all comes down to the fact that Wikipedia articles are edited in a way that they can be understood by a computer too, and not just by humans, so that you'll be able to let the computer find an answer to your question, so that you won't have to do that yourself any more. Smart eh? And after that, you can also give feedback about the answer, to teach the computer a lesson.

But anyway.. if someone has any suggestions for a good personal assistant: I'm all ears! Appearance is not of any importance, the amount of intelligence is essential though! :-)

3 opmerkingen:

 1. Nou, had ik op de valreep nog een nieuwe vriendin gevonden, Maud van de @Home Klantenservice, maar dat liep al snel op niks uit. Ook virtuele medewerkster Maud begrijpt mij totaal niet.. :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Iets met jou en vrouwen? ;-)
  Ms Dewey vond ik persoonlijk wel aardig. Ik vraag me trouwens af of er voorbeelden zijn van mannelijke assistenten?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Iets met mij en vrouwen? Zou dat de onbewuste boodschap zijn?? :-)

  Ms. Dewey is inderdaad wel tof. Jammer dat het slechts om een ordinaire zoekmachine gaat met een hele mooie verpakking.

  En ze heeft een beetje een attitude.. Ha!

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.