30 oktober 2007

We varen verder!! :-) / We sail further!! :-)


For English translation, please see the blue text below

Als je snel vooruit wil
Ga dan alleen

Als je ver wilt komen
ga dan samen

(Afrikaans spreekwoord)


Het BHIC op weg naar het Zuidland
Een jaar geleden startte ik op het BHIC met mijn project Op weg naar het Zuidland. Daarin verkennen we als archiefmedewerkers nieuwe vormen van digitale dienstverlening. Web 2.0 en e-communities en zo spelen daarin een belangrijke rol.

Al die ontdekkingstochten moeten bijvoorbeeld input opleveren voor de voortdurende doorontwikkeling van onze website en voor het digitale inlichtingenwerk, maar ook moeten ze ons doen laten nadenken over onze veranderende rol als archivarissen en dienstverleners. Best ambitieus..

Ik leg in dit project steeds een parallel met de ontdekkingsreizen van Abel Tasman naar het Zuidland, wat we tegenwoordig Australië noemen. Vandaar die projectnaam. Nou ja, volg de link helemaal bovenaan voor een artikel, wat in twee kantjes alles prima uitlegt, al zeg ik het zelf.. ;-)

Terug in de haven
Gisteren kwamen de verschillende werkgroepen, die een jaar geleden op ontdekkingstocht zijn gegaan, weer bij elkaar in de haven en bij de thuisblijvers. Uit iedere werkgroep presenteerden verschillende collega's wat ze dit jaar hadden opgedaan aan nieuwe kennis, inzichten en ervaringen.

Het spannendste deel voor mij was natuurlijk de uiteindelijke evaluatie. Ik had het aan de matrozen overgelaten of ze een vervolgexpeditie wilde uitzetten en of ze dan eventueel en misschien en hopelijk ook mij wel weer als kapitein wilden hebben.

Gelukkig had niemand hier twijfels over. Dus we varen verder!! :-)

Blij en blijer
Ik ben zelf natuurlijk blij met alle nuttige input die deze vaartocht heeft opgeleverd voor de website, het inlichtingenwerk enzovoort. Erg blij.

Maar nog veel blijer ben ik geworden van het enthousiasme van veel van mijn collega's. Archivarissen die inmiddels chatten, inlichtingen via een discussiegroep op internet afhandelen, nadenken over wiki's op de website en online profielen voor klanten, warmlopen voor virtuele werelden enzovoort en zo voort. We pionieren! En - zet het raam maar open - daar mogen we als BHIC'ers best trots op zijn!

Kortom, we zijn ook bezig onszelf als archiefdienst.. euh.. historisch informatiecentrum.. en onszelf als medewerkers daarvan een nieuwe rol aan te meten. Een mentaliteitsverandering!

Verder varen
Binnenkort wordt dus een vervolgexpeditie opgestart. Een deel van de pioniers zal als kolonisten achterblijven op de nieuw ontdekte kusten, om daar de eerste nederzettingen te bouwen, het land te bewerken en te zorgen voor groei van de kolonie. Een ander deel zal echter verder de kusten langsvaren en het binnenland intrekken, op zoek naar nog meer vreemde planten, onbekende dieren en mogelijke inboorlingen.

Concreter gezegd zal een deel van de nieuw te vormen werkgroepen de al verworven inzichten gaan inpassen in het huidige inlichtingenwerk, de nieuwe website enzovoort. Andere groepen zullen pogen nieuwe ontwikkelingen te vinden, te volgen en daarvan weer verslag te doen.

Hoe dan ook, een spannend avontuur! En vanaf deze plaats ook nog eens iedereen bedankt voor de leuke, positieve reacties gisteren en vandaag! Dat doet het ketelbinkie goed.. ;-)

Slides
Hieronder dan de plaatjes bij alle praatjes. Als onderdeel van dit dagje Zuidland had ik trouwens ook de presentatie ingepast die ik eerder voor collega-archivarissen tijdens de KVAN Studiedag en voor studenten van de Reinwardt Academie had verzorgd. Voor de gelegenheid had ik deze wel verrijkt met enkele nieuwe plaatjes.

Wil je me trouwens geloven als ik zeg dat ik een uur geleden nog echt dacht een kort stukkie te gaan schrijven??

ENGLISH TRANSLATION

If you want to move forward fast
Then go alone

If you want to come far
Then go together

(African proverb)


The BHIC on its way to the South Land
A year ago at the BHIC, I started my project Op weg naar het Zuidland (this is a Dutch article, translated as "The BHIC on its way to the South Land"). In this project, as archivists, we explore new ways of customer services. Web 2.0 and e-communities and such things play an important role in that.

All these voyages of discovery have to deliver input for, for example, the continuous development of our website and for digital reference services, but also they need to get us thinking about our changing role as archivists and customer services employees. Quite ambitious..

In this project I constantly make a parallel with the voyages of discovery from Abel Tasman to the South Land, which we nowadays call Australia. That explains the project's name. Anyway, if you can read and understand Dutch, you can easily follow the link above to the article, which explains all about this project in just two pages.. ;-)

Back in the harbour
Yesterday the various work groups, that went on exploration a year ago, came back together in the harbour and together with those who stayed behind. From every work group different colleagues presented what they had gained this year on knowledge, insights and experiences.

The most exciting part for me obviously was the evaluation on the end. I left it up to the sailors whether they wanted to continue the explorations and whether they perhaps and maybe and hopefully wanted to have me as their captain again.

Luckily no one had any doubts about this. So we sail further!! :-)

Happy and happier
Of course I am happy with all the input that this sailing trip has delivered for the website, reference and so on. Very happy.

But I have become even happier about the enthusiasm of many of my colleagues. Archivists that have started chatting, do reference through online communities, think about wiki's on our website and profiles for customers, are getting ready for virtual worlds and so on. We are pioneering! And - have a window opened - we may be a bit proud about that for sure!

So, also we are busy to have a new role for our archives.. eh.. historical information centre, and for ourselves as employees of that. A change in mentality!

Sail further
So pretty soon our expedition will be continued. Part of the pioneers will stay behind as colonists on the newly discovered shores to build the first settlements, cultivate the land and make sure for the colony's growth. Another part though shall sail further along the coasts and explore inland, in search for even more strange plants, unknown animals and perhaps some local inhabitants.

More concrete, part of the newly to be formed work groups will integrate the already learned insights in current reference, the new website etcetera. Other groups will try to find new developments, keep an eye on them and report back.

Anyway, an exciting adventure! And from this place again a big thank you to everyone for your nice and positive comments, yesterday and today. It makes the youngest guy on board happy.. ;-)

Slides
Below the Dutch entry are the pictures by the talks, but the slides are in Dutch too. As part of this day in the South Land, I also had my presentation fit in, that I gave earlier for archivists colleagues at the KVAN Conference and for students at the Reinwardt Academy. For the occasion, I had this one renewed with some pictures. I did translate the original presentation in English earlier and you can find that one below this entry

By the way, will you believe me when I tell you that about an hour ago I was still determined to write only a short article??

2 opmerkingen:

 1. Hallo Christian,

  Wat een goed idee om je project met zo´n prachtige metafoor te omschrijven. Zo wordt het extra spannend, een reis naar een onbekende wereld.

  Groeten uit Tilburg!
  Jantiene

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Jantiene! Leuk om weer eens van je te horen!

  Zo'n metafoor is ook heel goed voor presentaties, want ik heb altijd leuke plaatjes!! :-)

  Je zou het niet zeggen, maar ik denk meestal in termen van metaforen en beelden. Ik gebruik alleen héééél véééél woorden om die te omschrijven.. ha, ha!

  Bedankt voor je reactie.

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.