10 mei 2007

Kom niet te dicht bij me staan / Don't stand so close to me


For English translation, please see the blue text below

Sociale regels zijn er overal. Al sinds de beginjaren van het internet bestaat er bijvoorbeeld een - eerst ongeschreven, later beschreven - netiquette, gedragsregels voor het internet. Zo begin je in e-mails niet zomaar met hoofdletters te typen, want dat staat schreeuwerig. En in sommige gevallen is het in discussiegroepen not done om slechts anoniem te reageren op berichten van anderen.

Ook op internet zijn echte mensen aanwezig en wordt er gediscussieerd en zo, dus ook op internet - net als in het dagelijks leven - zijn er geschreven en ongeschreven gedragsregels nodig.

In het geval van Second Life (SL) is daar nog een dimensie aan toegevoegd, een driedimensionale, visuele dimensie. Dat heeft er ook toe geleid dat het aantal sociale regels in zwang enorm is uitgebreid. Ik heb daar her en der al eens iets over verteld.

Stapje terug
Via een discussiegroep werd ik attent gemaakt op een hele goede video over ditzelfde onderwerp. Daarin staan zowat dezelfde dingen beschreven, die ik als nieuweling in SL ook al had ervaren... alleen nu wetenschappelijk onderzocht. Heel interessant! Verbazingwekkend en grappig ook!

Over SL en psychologie is veel te lezen en te zeggen. Ik laat dat vooral maar aan anderen, maar af en toe besteed ik er toch wat aandacht aan. Het heeft dan wel niet direct iets met archieven te maken... maar het is superfascinerend om dit soort verschijnselen aan den digitale lijve te ondervinden.

En indirect hebben dus ook archivarissen daarmee te maken. Want ook in je dagelijkse werk ga je niet tegen je klanten aan staan! Tenminste... ikke niet... :-)

ENGLISH TRANSLATION

Social rules are everywhere. Already since the early days of the internet, there has been a - at first unwritten, after that some of it written - netiquette, rules of behaviour on the internet. For example, you do not start your e-mails writing in capitals, for that looks like you are yelling at people. And in some cases in discussion groups it is just not done to reply anonymously to messages from others.

On the internet real life people are present, there is communication going on and so on, so, also on the internet, just like in our daily lives, we need written and unwritten rules of behaviour.

In case of Second Life (SL) there has been added an extra dimension, a three dimensional, visual one. That has also caused an increase in the amount of social rules that we have to deal with. Here and there I have already blogged something on that subject.

Stepping back
Through a discussion group I have been notified to watch a really good video about this same subject. In it you can view many of the same things as I have experienced myself, whilst still being a newbie in SL... only this time scientifically researched, very interesting! Amazing and funny too!

About SL and psychology there is much to be read and to be said. I will leave that for others to do most of the time, but every once in a while I will address it here too. Not that it is connected in a direct way to archives... but it is just super fascinating to experience these kinds of phenomena yourself digitally.

And in an indirect way, also archivists have to deal with this. Because also at your daily work you won't go standing close to your customers too. At least... I won't... :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.