15 augustus 2007

Bewaren van een virtuele wereld / Preservation of a virtual world


For English translation, please see the blue text below

Een tijdje terug sprak ik eens met Henry Lowood. Henry is verbonden aan de bibliotheek van de Universiteit van Stanford en als je zijn profiel daar even doorleest, dan zie je dat-ie een enorm interessante job heeft.

Zo is hij onder andere zwaar betrokken bij het project How They Got Game: The History and Culture of Interactive Simulations and Videogames. Op de blog van dit project vind je daarover nog wat meer informatie.

Nou, waarom hier een vermelding? Het willen bewaren voor het nageslacht van computerspelletjes vind ik eigenlijk al genoeg reden - ik kom zelf niet verder dan het downloaden van emulators - maar er is meer..

Via de Google Group waarmee de archivarissen in Second Life (SL) communiceren (en waarvan Henry lid is) maakte hij ons deelgenoot van een persbericht van de Amerikaanse Library of Congress.

In het kort gezegd komt het hier op neer dat de Library of Congress geld heeft gegeven voor een viertal projecten, waaronder een project Preserving Virtual Worlds, geleid door de Universiteit van Illinois. Het meeste werk rond SL zal echter worden verricht door een van de partners, Stanford.

In dit onderdeel van het project worden manieren gezocht om dingen als SL te bewaren, te archiveren bijna. Wat is de moeite waard? Waar loop je tegenaan als je dat in technisch opzicht wilt bewaren? Welke metadata zijn er nodig om de hele handel te beschrijven? Er wordt gewerkt met een aantal cases als proef, waaronder het door mij regelmatig bezochte International Spaceflight Museum (erg mooi!). Nou, meer specifieke informatie over de projectopzet vind je hier.

Over eilanden gesproken: vanmorgen zag ik dat Stanford sinds die dag ook een eigen eiland heeft in de buurt van Info Island. Langs andere weg kreeg ik nog deze link toegestuurd, een blogbericht van Tom Peters (van dat congres, weet je nog?) over hetzelfde project.

Tom schreef trouwens ook het evaluatierapport over het eerste jaar Info Island, wat ik binnenkort eens goed ga doorlezen. (Mijn naam staat er ook een keer in vermeld.. Ha! Nou ja.. m'n SL naam dan..)

Hmm.. veel leeswerk ineens.. ;-)

ENGLISH TRANSLATION

A little while ago I spoke with Henry Lowood. Henry works at the library of Stanford University and once you read his profile over there, you'll notice that he has an interesting job.

For example he's highly involved into the project How They Got Game: The History and Culture of Interactive Simulations and Videogames. On the project's blog you'll find some more information on that.

Well, why this message? Trying to preserve computer games for our offspring to me is enough for a reason already - as for myself I do not do much more than downloading emulators - but there is more..

Via the Google Group which is used by the archivists in Second Life (SL) for communicating (and from which Henry is a member) he notified us about a press release from the Library of Congress.

In short it comes down to the fact that the Library of Congress made funding available for four projects, including one called Preserving Virtual Worlds, lead by the University of Illinois. Most of the work on SL however will be done by one of its partners, Stanford.

In this part of the project they'll search for ways to preserve things like SL, almost archiving. What's worth preserving? What will you encounter when trying to technically preserve all of this? Which meta data are needed to describe the whole bunch? They'll be working with some test cases, amongst them the International Spaceflight Museum, a place I often pay a visit to (very attractive!). Well, more specific information about the setup of the project can be found here.

Speaking about islands: this morning I noticed that Stanford as from that day on has an island also, near Info Island. And via a different route I was sent this link, a blog entry by Tom Peters (from that conference, remember?) about the same project.

By the way, Tom also wrote an evaluation report about the first year Info island, which I'll be reading closely very soon. (My name is in there one time also.. Ha! Ah well.. my SL name that is..)

Hmm.. lots to read all of a sudden.. ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.