11 augustus 2007

De macht van een blog, de kracht van een kudde / The power of a blog, the force of a herd


For English translation, please see the blue text below

Ik kijk nogal eens naar Animal Planet en zie dan het liefst programma's over hoe dieren zich in groepen gedragen. Misschien omdat het sociale aspect van dat gedrag dicht in de buurt komt bij het gedrag van mensen. Geen idee eigenlijk. In ieder geval is kuddegedrag al een goed voorbeeld daarvan.

Zo zag ik laatst een programma over - ik dacht - zebra's. Die lopen in flinke kudde's rond op zoek naar gras en water en zo.. maar zetten het op een lopen zodra er onraad is. Een leeuw, tijger of iets anders met honger in de ogen. Grappig is dat als er maar één zebra denkt iets engs te zien, en dat beest ervandoor gaat.. alle zebra's het op een lopen zetten.

Zelf denken is er dan niet meer echt bij - dat zal dan wel met het instinct te maken hebben - en er worden geen vragen meer gesteld. Gewoon rennen dus!

Virtuele crisis
Na de crisis op de beurs in het echte leven (schijnbaar omdat in Amerika mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen, dalen de Europese beurzen, waardoor we weer op het niveau van begin dit jaar zitten.. dus wat zijn we toch weer die global village met z'n allen!), lijkt er ook in Second Life (SL) een economische crisis te zijn ontstaan.

De aanleiding daarvan is een bericht op een bepaalde blog over de bank Ginko Financial, een soort spaarbank in SL. Daar kun je je Linden Dollars (L$) op wegzetten en dan krijg je per dag een rente, die na een jaar dik boven de spaarrente op mijn eigen spaarbankboekje ligt, zelfs tot wel 40 procent!!

Nou, ik geloof niet dat dat voor die 50 L$ van mij veel zoden aan de dijk zet (50 L$ is nog niet eens een eurokwartje), maar sommigen schijnen duizenden en duizenden van die dollars op het virtuele spaarbankboekje te hebben staan.

Een collega gaf me deze week een artikel uit De Volkskrant van donderdag 9 augustus 2007 (welke krant je laat betalen om het artikel online te kunnen lezen) en op de zaterdag daarna stond er ook iets over in het Brabants Dagblad (welke krant de site niet kon bijwerken.. maar in De Gelderlander stond gelukkig hetzelfde stukkie). Ook de SL-afdeling van Reuters maakte al melding van deze crisis..

Echte paniek
Maar goed, een bericht op een blog, over dat Ginko in verkeerde bouwprojecten in SL zou hebben geïnvesteerd, zou al die commotie hebben veroorzaakt. Volgens een bericht op de website van de bank zelf is vooral de ban op het gokken in SL de oorzaak voor alle problemen.

In ieder geval hebben hele volksstammen na het lezen van allerlei paniekberichten hun spaarcentjes opgehaald en nou zijn de centen van de bank zo'n beetje op natuurlijk. En ook andere banken in SL dreigen de dupe te worden, want je kunt als digitaal poppetje maar nooit weten of die banken ook niet failliet zullen gaan. Gauw je centjes cashen dus.. Er is minder handel de laatste dagen en het consumentenvertrouwen is aan het dalen.. schijnt.

Oké, ik kan hier met m'n 50 L$ wel leuk over doen. Als de economie van SL afhankelijk was geweest van Nederlandse archivarissen, dan was die in eerste instantie al nooit van de grond gekomen.. maar het is wel een aardig voorbeeld van wat (blog)berichten op internet inmiddels kunnen veroorzaken, van wat blind kuddegedrag kan aanrichten en van hoe ons tweede leven zo ontzettend veel lijkt op ons eerste.

Waarschijnlijk omdat er mensen in zitten. En dieren ook, trouwens.. grote kudde's allemaal.

ENGLISH TRANSLATION

I watch Animal Planet quite often and like to see best the programs about how animals behave in groups. Maybe because the social aspect of that behaviour comes the most close to that of human behaviour. I don't know really though. Anyway, the behaviour of humans as in a herd is already a good example of that.

So I saw this program lately about - I think - zebra's. Those animals are just walking around in big herds, looking for grass and water and so on.. but take a run when they feel danger is near. A lion, a tiger or something else with a hungry look in its eyes. Funny thing is that even when only one zebra thinks it sees something scary, and the animal starts running.. all of the other zebra's start running also.

Thinking on their own is no longer there - I guess that will have to do with their instinct - no questions asked. Just start running!

Virtual crisis
After the crisis at the stock exchanges in real life (apparently because people in the United States can no longer afford their mortgages, the European stock exchanges are going down, because of which they are again on the same level as they started this year at.. so how great is it again to be this global village!), also in Second Life (SL) an economic crisis seems to have been started.

The cause of that is a message on a certain blog about the Ginko Financial bank, some sort of savings bank in SL. You can save your Linden Dollars (L$) there and you'll get an interest each day, that after the year has ended will be much more than I will have on my little savings account book, even above the 40 percent!!

Well, I don't believe that I'll make big money that way with my 50 L$ (50 L$ is not even worth a quarter of an euro), but some people seem to have thousands and thousands of those dollars on their virtual savings account book.

This week one of my colleagues gave me an article from De Volkskrant, dated August 9th 2007 (which paper asks money for having the article be read online) and on Saturday also it was mentioned in the Brabants Dagblad (which paper was unable to update the website.. but luckily in De Gelderlander they had the same article). Also the SL-department of Reuters mentioned the same crisis..

Real panic
But anyway, a message on a blog, about the fact that Ginko might have invested in the wrong building projects in SL, seems to have been the start of all the panic. According to an announcement on the website from the bank itself, the ban on gambling would have been the cause of all the problems.

Either way complete populations, after having read all of the panic messages, have gone to pick up their savings and right now the bank is sort of running out of money, of course. And other banks in SL are suffering too because all of this, since as a digital doodle, you can never be too sure about the fact that maybe all of the other banks will go bankrupt also. So go cash your money as quickly as possible.. There is less trade during the last few days and the trust of the public in the economy is falling.. so they say.

Ok, I can make some fun about this all with my 50 L$ only. If SL economy would have been dependant on Dutch archivists, it would have never been there in the first place.. but it's still a good example of what (blog)messages can cause on the internet nowadays, of what blind behaviour of herds can cause and of the ways in which our second life looks so much like our first one.

Probably because there are people in that life. And animals also, by the way.. big herds all of them.

2 opmerkingen:

 1. Hoi Christian,

  Misschien interessant?
  http://www.techsource.ala.org/blog/2007/08/my-three-die.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Edwin,

  Over dit project wilde ik het de volgende keer hebben.. als ik tijd heb woensdag. Een interessant project hoor!

  Via de archivarissengroep in SL had ik daarover in het verleden al eens contact met iemand van Stanford, een van de partners.

  Jouw link kende ik overigens nog niet, wel een paar anderen. Bedankt dus!

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.