29 augustus 2007

Wikipedia en regeltjes en gebruikers / Wikipedia and little rules and users


For English translation, please see the blue text below

Geïnspireerd door het project van de Universiteit van Washington en de stappen die Edwin op Wikipedia zette (even naar beneden scrollen), wilde ik ook voor het BHIC aan de slag gaan. Het zal inmiddels wel bekend zijn dat ik een grote fan ben van het idee om ons als professionals en als professionele instellingen in online communities te begeven. En Wikipedia is daar een goed voorbeeld van.

Zo heb ik bij verschillende artikelen wat links gelegd, bijvoorbeeld bij het artikel over Jan de Quay. Het BHIC beheert van deze voormalig minister-president het archief, zodat ik onder andere vanuit Wikipedia een link naar de inventaris daarvan had gelegd. En zoiets dergelijks ook nog bij wat andere artikelen.

Nou, ik heb er nog niet zoveel aan gedaan, want voorlopig heb ik alleen externe links gelegd bij dat artikel van Jan de Quay dus, en bij artikelen over Arnold Meijer, over het Zwart Front en natuurlijk bij het artikel over de geschiedenis van Noord-Brabant. Allemaal erg leuk hoor.

Zoden aan de dijk
De echte speerpunten van het BHIC zitten echter niet in de hoek van mensen die wetenschappelijk onderzoek willen doen, want daar zit je nogal snel aan als je met het soort archieven bezig bent waar ik de links naar heb gelegd. Nee, de doelgroepen waar we ons meer en meer op richten, dat zijn die zogenoemde snackers of grasduiners of wat dan ook. De mensen met een oppervlakkige - maar daarom niet minder gerechtvaardigde! - belangstelling voor geschiedenis, meestal voor de eigen omgeving.

Het zijn de mensen die niet van zoeken houden in archieven, maar vooral eens een leuk verhaaltje over bekende dorpelingen uit het verleden willen lezen, foto's willen bekijken van de oude straten of zoiets. Hapklare informatiebrokjes die dienst doen als snelle cultuursnack. Lekker!

Op onze website komt dit vooral tot uiting in de lokale pagina's, waarop voor alle plaatsen in ons werkgebied verhalen, foto's, een forum enzovoort zijn opgenomen. Voor iedere plaats is een vogelvluchtpagina gemaakt over de geschiedenis, met links naar afzonderlijke verhaaltjes en plaatjes.

En die vogelvluchtpagina is nu precies wat ik wilde verwerken in Wikipedia. Als voorbeeld nam ik Boxmeer. In het Wikipedia-artikel wilde ik de informatie en links verwerken naar de typisch Boxmeerse dingen, de bekende Boxmeerenaren en de monumenten. Het resultaat kun je nog steeds zien. Vanuit Wikipedia legde ik dus links naar specifieke pagina's op de website van het BHIC, zodat belangstellende snel bij de informatie waren.

Als er in het Wikipedia-artikel al interne links stonden naar dit soort specifieke onderwerpen, dan heb ik die natuurlijk laten staan. Ik heb alleen extra zaken toegevoegd. Maar tot mijn stomme verbazing waren een dag later mijn wijzigingen ongedaan gemaakt, omdat ze blijkbaar niet zo van externe links houden in Wikipedia. Even tussendoor: ikzelf houd van alle links.. intern, extern.. allemaal links.

Kater..
Ik snap dat er regels moeten zijn. Ik ben ambtenaar.. dus snap dat best.. ;-) Maar ik laat regels zelf keihard vallen als ze het uiteindelijke belang van iets niet (meer) dienen. In het geval van Wikipedia is dat belang het leveren van informatie aan gebruikers van deze encyclopedie.

Het weghalen van mijn externe links is daarmee in strijd. Nu verwijzen de lijstjes met bekende personen en monumenten van Boxmeer en zo alleen nog maar naar lelijke rode, dode sporen, waar je eerst na doorklikken specifieke informatie kreeg over Boxmeerse personen en gebouwen. Betrouwbaar ook nog, want bijeengebracht door professionals.. alhoewel ik dat nog niet eens het belangrijkste vind.

Maar goed, de persoon die mijn bewerkingen weghaalde, vond dat ik beter allemaal gewoon nieuwe artikelen kon maken, begreep ik uit zijn reactie, waar ik ergens nog wel begrip voor heb.. maar toch te weinig om het ook echt te doen. Dat komt namelijk neer op het dubbel gaan doen van dingen, op het gaan kopiëren en plakken van informatie tussen de ene en de andere website enzovoort, terwijl een simpel linkje al goed werkt. Ik ben dan wel ambtenaar.. maar heb zat zinvoller werk te doen hoor.. dan om me met dit soort bezigheidstherapie in te laten. Links zijn een van de krachten van het internet. Kopiëren en plakken horen daar echt niet bij.

Maar goed.. toch een beetje een katerig gevoel dus. Daar valt nog mee te leven, want regels zijn regels hè? Daar willen we natuurlijk niet van afwijken.. Stel je voor dat Wikipedia dat ook al ging doen joh! De wereld zou vergaan.. en anders Wikipedia wel.. :-(

Geweld!
Waar naar mijn gevoel echter de regels het doel geweld aan zijn gaan doen, is het volgende: in de oude tekst stonden ook enkele links naar andere Wikipedia-artikelen die naar hele algemene onderwerpen verwezen. Klikte je bijvoorbeeld op de link Karmelietenklooster, dan werd je naar een algemene pagina over de Karmelieten doorgestuurd. Bij gebrek aan beter leuk hoor.. maar het BHIC heeft beter, namelijk een specifieke pagina over het Karmelietenklooster van Boxmeer.

En ook deze links - ze waren immers extern en regels zijn regels - waren weer vrolijk terugveranderd. En dan ga ik bedenken.. of gebruikers van Wikipedia hier nu mee gebaat zijn. En dat zijn ze naar mijn bescheiden mening niet. In plaats van de verwachte verdieping, krijgen ze verbreding. In plaats van informatie over het Boxmeerse Karmelietenklooster - zo heet de link immers ook - krijgen ze een algemeen babbeltje over Karmelieten.

Sterker nog: zelfs als het BHIC niet die pagina over dat klooster had gehad, zou de gebruiker er waarschijnlijk beter mee zijn geweest als die hele interne link naar de Karmelieten er niet lag. En wel omdat die vrijwel helemaal nooit zal aansluiten bij de verwachting van de gebruikers die zo dapper zijn om erop te klikken.

De vraag is dus: is de encyclopedie van de ondergang gered door de regels strak te handhaven.. of.. zijn de gebruikers te kort gedaan door diezelfde handelswijze? Ik ben benieuwd naar meningen.. :-) (Ik heb trouwens van de persoon die mijn wijzigingen ongedaan maakte nog geen reactie ontvangen op mijn uitleg aan hem.. wat ik wel jammer vind. Maar ja.. misschien komt dat nog.)

Te lang?
Zelfs voor mijn doen een lang bericht dit keer.. Het zit blijkbaar diep.. ha, ha! :-)

ENGLISH TRANSLATION

Inspired by the project of the Washington University and the steps that Edwin took on Wikipedia (scroll down a little), I wanted to start something myself on behalf of the BHIC. You'll probably have noticed by now that I'm a big fan of mingling ourselves as professionals and professional organizations in online communities. And Wikipedia is a good example of that.

So I put some links in different articles, for example in the article about Jan de Quay. The BHIC keeps the archive from this former prime minister, so I put a link in the article to the inventory from his archive. And the same kind of thing also for some other articles.

Well, I haven't done that much about it yet, because for now I've only put down external links in that article about Jan de Quay, and in articles about Arnold Meijer, Black Front and of course in the article about the history of North-Brabant. All very nice, of course.

Cutting ice
But the real spearheads at the BHIC are not about people who do scientific research, because that's what you're getting at when dealing with archives like the ones I put links to. No, the target groups that we focus on more and more, are the so called snackers or whatever. People with a fairly superficial - but therefore not less valued! - interest in history, most of all related to their own environment.

These are the people who do not like searching through archives, but most of all want to read a nice little story about famous villagers from the past, look at some photographs from some of the old streets or things like that. Instant ready pieces of information that serve as a quick culture snack. Yummy!

On our website, this is best shown through the local pages, which show stories, photos, a forum and such things for all cities and villages in our area. Also for every place a page with a bird's-eye view for that place, that has links to specific stories and pictures.

And that bird's-eye view page is just the page that I wanted to work into Wikipedia. As an example I took Boxmeer. In the article about Boxmeer in Wikipedia I wanted to put in the links to the things that are typical for Boxmeer, the famous people from Boxmeer and the monuments over there. The result is still to be seen. So from Wikipedia I had links to specific pages at the website of the BHIC, so people who were interested would have found their information quickly.

If the article in Wikipedia already had some internal links to these same specific subjects, then I left those, of course. I only added some things. But the day after I was totally amazed when I noticed all my changes had been undone, because apparently people don't like that many external links in Wikipedia. A little aside: as for myself, I love all links.. internal, external.. all links.

Hangover
I understand that there must be rules. I work as a civil servant.. so get that fairly well even.. ;-) But I have all rules dropped when they no longer serve the eventual purpose of something (anymore). In case of Wikipedia is the purpose delivering information to users of this encyclopedia, which these users are looking for.

Removing my external links conflicts with that. Right now the lists with famous people from Boxmeer and monuments only link to ugly red, dead links, where you would first find specific information about people and buildings from Boxmeer. Reliable also, because delivered by professionals.. although I don't even find this the most important thing.

But anyway, the person who removed my edits, thought I should better write new articles for all the subjects I linked to, as I understood his reaction, for which I can have some notion.. but too little to actually do so anyway. Because that would evolve into doing all things twice, into copying and pasting of information in between websites and so on, while a simple link would do the job just fine already. I'm a civil servant.. but have lots of more useful work eh.. than to have some of this keeping-myself-busy-therapy. Links are one of the great advantages of the internet. Copying and pasting really don't belong amongst those.

But anyway.. a little bit the feeling of a hangover here. I can live with that, because rules are rules eh? We don't want to skip any rules.. Just imagine that even Wikipedia would skip some rules! The world would collapse.. and otherwise Wikipedia would.. :-(

Damage!
But the thing that is most of all damaged by the rules, is the following: in the old text there were also some links that referred to other, very general Wikipedia-articles. For example once you clicked on the link Karmelietenklooster (Carmelites monastery), then you got sent to a general page about the Carmelites.. If there is nothing better than that, then that's nice.. but the BHIC has better, namely a specific page about the Carmelites monastery in Boxmeer.

And also these links -- they were external and rules are rules -- were changed back happily. And that's when I start wondering.. if users of Wikipedia benefit from this. And in my humble opinion they are not. Instead of the expected digging deeper in the story, they only get a more general text. Instead of information about the Carmelites monastery in Boxmeer, they get a general chit-chat about Carmelites.

More strongly: even when the BHIC didn't have that page about the monastery, the user probably would have been better off without this whole internal link to the Carmelites. And that because it will almost never ever come even close to the expectations of users that are brave enough to click it.

So the question is: is the encyclopedia saved from its downfall by strictly applying the rules.. or.. have the users been wronged by this same action? I'm curious to experiences.. :-) (By the way, I didn't get any reply still on my explanation from the person that changed my edits.. which I regret. But anyway.. maybe it will come later.)

Too long?
Even for me it was a long entry this time.. Apparently this thing hit me deep.. ha, ha! :-)

13 opmerkingen:

 1. Een korte reactie op een lang stukje: ik snap je frustratie, maar het past natuurlijk wel in het 'idee' van wikipedia om zo min mogelijk externe links te gebruiken. In 99% van de gevallen (en de pagina's van het BHIC horen daar voorlopig ook nog bij) is de inhoud daarvan niet door "the people" te wijzigen. En dus is de inhoud onbetrouwbaar (volgens de WIKI-principes).
  Overigens ben ik nog niet zo overtuigd van deze principes en de "knowledge of the masses". Ik heb nog altijd een groter vertrouwen in deskundigen en zou dus liever naar jullie pagina's verwezen worden dan naar Wikipedia.
  Maar misschien ben ik wel ouderwets ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Ingmar, bedankt voor je reactie!

  Ha, ha.. ik ben niet echt gefrustreerd hoor. In het licht van de huidige Wikipedia begrijp ik zelfs wel wat er is gebeurd, maar ik vraag me alleen af of dat licht me wel bevalt.

  Kritisch als ik ben, stel ik me altijd weer de vraag: is de klant hiermee gediend? Of het nu om een stukje tekst gaat, om een regeltje of om een wat dan ook.

  Zoals gezegd denk ik dat de klant te kort is gedaan als een externe link naar informatie over het Boxmeerse Karmelietenklooster wordt vervangen door een interne link naar informatie over Karmelieten in het algemeen. (En zo waren er nog wat voorbeelden!)

  De regels worden hier - naar mijn bescheiden mening - nageleefd zonder daarbij na te denken, tenminste vanuit het perspectief van de klant die de Wikipedia-pagina van Boxmeer bezoekt en dus blijkbaar geïnteresseerd is in Boxmeerse dingen.

  Trouwens, wel een beetje de omgekeerde wereld hè, dat het BHIC tegenover Wikipedia zou moeten bewijzen dat ze betrouwbare historische informatie levert.. maar misschien ben ik nu wat archiefarrogant.. ;-)

  Maar goed, fijn dat jij in ieder geval naar ons zou willen worden doorverwezen!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kan dit probleem niet simpelweg opgelost worden door een voetnoot toe te voegen en daar de externe link in te plaatsen? Of door onderaan de pagina de verwijzing toe te voegen bij het onderdeel externe links?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoi Vincent, bedankt voor het reageren. Technisch kan jouw oplossing, maar er zijn een paar bezwaren.

  Allereerst blijft het feit overeind dat ze blijkbaar in Wikipedia niet graag veel externe links zien. Als voetnoot of hoe dan ook.

  Ten tweede vind ik zelf het maken van een voetnoot wat omslachtig, als je gewoon een link kunt maken van het woord zelf. Onnodig ingewikkeld doen dus.

  En in de linksectie onderaan kan ook wel.. maar dan staat de link helemaal los van het woord in de tekst. Iemand moet dan zelf maar bedenken dat helemaal onderaan de pagina misschien wel een externe link staat naar zo'n klooster (tussen alle andere links).

  Al met al wordt het kunstelen. Zelf zou ik liever de regels gewoon veranderen: externe links zijn geen probleem, behalve als een gelijksoortig artikel óók al in Wikipedia te vinden is (dus over het Boxmeerse klooster, niet over de Karmelieten in het algemeen).

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Niks mis met regels op zich maar ze moeten wel consequent zijn en dat zijn ze vaak niet. Het zijn in Nederland ook maar 74 mensen die moderaten he. Daar kun je best de discussie mee aangaan soms...want als je gaat graven heb je zo een hoop tegenargumenten...

  Interessant in dit kader: The Rise of the Wikicrats, van Carr:

  http://www.roughtype.com/archives/2007/08/rise_of_the_wik.php

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Edwin, inderdaad.. met regels op zich is niks mis. Consequent zijn is daarin een belangrijke factor.. maar zinvol zijn ook. Regels die ooit heel zinvol waren, kunnen nu best tegen ons werken hè?

  Errug leuk artikeltje trouwens! Grappig, zo'n ontwikkeling: we voelen ons aangetrokken door het vrije karakter van bijvoorbeeld Wikipedia.. en het eerste wat we doen met z'n allen is er een bureaucratie omheen bouwen! ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het is toch een beetje mens eigen misschien :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Christian,
  Een lang bericht... maar zeer interessant. Het initiatief van Edwin en jou heeft me aan het denken gezet, dus dat is het al waard. Wat de regeltjes voor interne/externe links betreft, denk ik dat er voor beiden iets te zeggen valt. Als je externe links toelaat, moet er eigenlijk een authority list opgesteld worden. Want Boxmeer is nu misschien een niet zo controversieel onderwerp, maar in het werkgebied van mijn instelling hou ik soms mijn hart vast naar wat mensen doorgelinkt zouden worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hallo Tom! Dank voor je reactie op dit lange bericht.. ;-) Altijd goed om ergens over na te denken hè?

  Juist als professionals en als professionele instellingen zouden we in dit soort communities kunnen zorgen voor wat 'authority'. Een link zoals ik die heb gelegd naar een archief als van het Zwart en Nationaal Front is een zeer klein voorbeeldje daarvan.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik kan me wel vinden in een terughoudendheid t.a.v. externe links. Wat als de websites verdwijnen, migreren of een andere sturctuur krijgen? Komt Wikipedia dan niet vol te zitten met dode links?
  Maar goed, er zou wel een lijst met een soort van "trusted partners" kunnen komen, waarnaar wel uitgebreid gelinked mag worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. In die "trusted partners" kan ik me wel vinden. Wat die dode links betreft: volgens mij is dit geautomatiseerd wel op te schonen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Wikipedia wil graag alle informatie aanbieden onder de GNU licentie. Vrij te gebruiken e.d. soms vullen ze artikelen aan met een relevante externe link geheel onderin onder het kopje externe links but thats it. Wikipedia is geen portaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Wiki-user: Bedankt voor je reactie. Die informatie was me inmiddels bekend - deze blogpost dateert dan ook alweer van augustus 2007). Laat onverlet dat de benadering van een nieuwkomer zoals ik toen was, te wensen overliet/laat. Mensen die enthousiast willen bijdragen en al na een dag dusdanig de kous op de kop krijgen, dat ze van verdere deelname afzien, da's toch een spijtige situatie. (Uit onderzoeken blijkt dit ook een daadwerkelijk probleem te zijn voor het project. Met een aantal 'harde kern'-Wikipedianen heb ik daarover ook al eens overleg gehad.)

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.