18 september 2007

Het is maar hoe je het bekijkt / It just depends on the way you look at it


For English translation, please see the blue text below

Die Peter Hinssen uit het vorige berichtje was niet zo onder de indruk van Second Life (SL) of virtuele werelden in het algemeen. Hij zag niet zo goed wat voor nut die werelden hadden, maar gaf toe dat dit ook kon liggen aan het feit dat hij tot de zogenoemde digital immigrants behoorde.

Immigrants en natives
Dit zijn mensen die niet zijn opgegroeid met dat soort nieuwigheden. Zelf is Peter meer van de e-mailgeneratie, zoals ook ikzelf. (Alhoewel ik misschien een beetje een grensgeval ben.) Dit alles in tegenstelling tot de digital natives, de jongeren die op dit moment opgroeien en niet beter weten dan virtuele werelden, chatten en zo.

Je kunt dit volgens Peter nogal makkelijk testen: zet ergens een digitale fotocamera neer en vraag aan iemand wat dat voor een ding is. Is het antwoord 'digitale fotocamera', dan heb je met een immigrant te maken. Volgt het antwoord 'camera', dan staat er een native voor je neus. Snap je?

Archeoloogje spelen
Maar naast mijn gang naar de beurs Informatie 2007, was ik ook present bij de eerste erfgoedarena over e-cultuur. Die werd op woensdag 12 september georganiseerd in de Reinwardt Academie in Amsterdam.

Onder andere sprak daar Riemer Knoop, die lid was van de ad hoc commissie eCultuur, van dat bekende rapport eCultuur: van i naar e. Hij was juist erg opgewonden over de mogelijkheden van virtuele werelden als SL. Vooral door zijn archeologische interesses.

Ooit betaalde hij in een of ander lab zo'n duizend euro - of gulden.. want dat mag ik even kwijt zijn.. maar dan nog is het veel! - per uur om door een virtuele tempel te lopen, die helemaal in 3D was nagebouwd. En in SL kon dat zomaar voor niks! Ook het bezoeken van plaatsen als de Sixtijnse Kapel vond hij een enorme kick. (En dat is het.. zoals je ook op de foto kunt zien!)


Lascaux deux
De echte grotten van Lascaux zijn niet meer te bekijken. Bijvoorbeeld al te veel in- en uitademen van de duizenden bezoekers en zo hebben de eeuwenoude tekeningen geen goed gedaan. Vandaar dat de grotten een eindje verderop helemaal zijn nagebouwd: Lascaux deux.

Volgens Riemer kan een wereld als SL voor de wereld van het culturele erfgoed een soort van Lascaux deux worden of zijn. En weet je? Zelfs Lascaux is al een beetje nagemaakt in SL! Dat hij daar nou geen plaatje van had.. ;-)


Maar inderdaad: ik heb zo al door het oude Rome gewandeld als consul, als archeoloog een piramide onderzocht en tempels van de Maya's beklommen. Doe dat in je echte leven maar eens op één middag.. ha! Maar serieus: dit biedt natuurlijk hele gave mogelijkheden voor instellingen op het vlak van cultureel erfgoed.

Leermoment van de dag
Ik ben altijd zo'n beetje op zoek naar goede voorbeeldjes van hoe virtuele werelden ons van nut kunnen zijn. Ook afgelopen week heb ik daarvan weer wat gezien. Maar ik heb, doordat beide meningen over SL hierboven zo kort op elkaar volgden, ook weer iets geleerd: het belangrijkste nut is het nut voor jezelf.

Als je, ondanks de steile leercurve, onmogelijke systeemeisen enzovoort, in SL direct een zinvolle toepassing vindt, dan ben je enthousiast. En anders houd je het al snel voor gezien. Over die toepassingen zal ik een volgende keer dus nog eens dieper ingaan.

ENGLISH TRANSLATION

That Peter Hinssen from the previous message wasn't that much impressed about Second Life (SL) or virtual worlds in general. He didn't see what kind of use these worlds had, but admitted that this could also be the case because he belongs to the group of so called digital immigrants.

Immigrants and natives
These are people who didn't grew up with these kinds of novelties. Peter himself is more an example of the e-mail generation, like myself also. (Although I might be some sort of on the border of things.) This all in contrary to the digital natives, the youngsters who at this very moment grow up and don't know any better than virtual worlds, chatting and such.

According to Peter this can easily be tested: place a digital photo camera somewhere and ask someone what kind of object that you're have. If the answer is 'digital camera', then you're dealing with an immigrant. If the answer is 'camera', then there's a native standing in front of you. Get it?

Playing the archaeologist
But besides my way to the Information 2007 conference, I was also present at the first cultural heritage arena about e-culture. That was held at Wednesday September 12th in the Reinwardt Academy in Amsterdam.

Amongst others, Riemer Knoop held a lecture there, who was a member of the instant committee eCulture, from that well-known report eCulture: from i to e (available in Dutch only). He was quite excited about the possibilities of virtual worlds as SL. Especially because of his archaeological interests.

Some time earlier in some laboratory he paid about thousand euros - or guilders.. because I've lost what it was.. but it's much still! - an hour to be able to walk through a virtual temple, that was completely built in 3D. And in SL you could do the same for no cost! Also visiting places as the Sistine Chapel he got an enormous kick. (And it is.. as you can see at the picture!)


Lascaux deux
The real caves of Lascaux can't be seen anymore. For example all this breathing in and out from the thousands of visitors have done the ancient drawings no good at all. That's why the caves have been rebuilt a little distance further: Lascaux deux.

According to Riemer a world like SL can be some sort of Lascaux deux for the world of cultural heritage. And you know what? Even Lascaux has already been rebuild sort of in SL! He should have taken a picture of that.. ;-)


But indeed: I've been walking like that through ancient Rome as a consul, explored a pyramid as an archaeologist and climbed on Mayan temples. Try to do all of that on just one afternoon in your real life.. ha! But seriously: this of course offers very cool opportunities for organizations in the field of cultural heritage.

Learning moment of the day
I'm always looking for good examples of how virtual worlds can be of any use to us. Also last week I've seen some examples from that. But because both opinions up here came so close after each other, I've also learned something more: the most important usefulness is the usefulness for your own.

If, despite the steep learning curve, the impossible system requirements and so on, you'll find a useful application for SL, then you'll get enthusiastic. And otherwise you'll quit with it soon. So I'll have a better look at these applications a next time.

2 opmerkingen:

 1. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk met je constatering dat als iets geen nut heeft voor je zelf (of voor de organisatie waar je voor werkt) dat je dan niet snel een toegevoegde waarde ziet.
  Ik kan me dat ook nog herinneren uit de beginjaren van het Internet. (ja, opa spreekt!) Dat sloeg alleen snel aan bij mensen die er ook daadwerkelijk iets van hun gading op vonden. Want laten we wel wezen, als je geen vraag of verlangen hebt, dan ben je snel klaar op het wereldwijde web. Het beperkte aanbod in die beginjaren was daar natuurlijk ook debet aan.
  Overigens is SL zonder functionele toepassing ook heel leuk als 3D chatbox!
  En als laatste: Peter Hinssen is als ICT-specialist (een Beta-blokker!) mogelijk ook minder snel van interfaces als SL gecharmeerd dan Riemer Knoop die meer uit de historisch/creatieve hoek afkomstig is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zoals gewoonlijk hebben opa's helemaal gelijk! ;-)

  Je opmerking over de verschillende achtergronden van Peter en Riemer is een goeie! Dat kan er vast mee te maken hebben.

  En ongetwijfeld is dat er ook weer debet aan dat ikzelf zo gecharmeerd ben van toepassingen als SL of andere gelijksoortige interfaces.

  Wat ik nog helemaal vergat op te nemen in m'n artikeltje: de beleving van cultuur is tegenwoordig een hot topic. En cultuurbeleving is zeker te bereiken in een virtuele wereld!

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.